24 / 09 / 2023

Bakırköy Ümraniye'de 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Bakırköy Ümraniye'de 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Bakırköy 18. İcra Dairesi, Bakırköy Ümraniye mahallesindeki arsayı satışa çıkardı. 3.5 milyon TL'ye satılacak arsa 11 temmuz saat 10:30'da ihaleye çıkacak.T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİSatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İSTANBUL İLİ, BAKIRKÖY İLÇESİ, ÜMRANİYE MAH., 406 ADA, 21 PARSEL SAYILI, 478,10 METREKARE YÜZ ÖLÇÜMLÜ ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZIN TAMAMI SATIŞA KONUDURÖzellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut IS/04/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "I) İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Ümraniye (Yeşilköy) mah., Çekmece Cad., Uçan Sok., tapunun 406 Ada, 21 parsel, Uçan Sokak üzerindeki I ve 5 Kapı no'lu binalar arasındaki boş alan olan yere gidilmiştir. 2) Değerlemeye konu taşınmazın konumlandığı 406 ada, 21 parsel Ferit Çekmece Caddesinden Uçan Sokağa girildiğinde solda üçüncü parseldir. Değerlemeye konu parselin cephesi Uçan Sokağa bakmaktadır. 3) Değerlemeye konu taşınmaz konu olarak Çekmece Caddesine 55 metre, Bczmialcm Camiine 250 metre, Yeşilköy 50. Yıl Lisesine 270 metre, Yeşilköy Çarşamba pazarına 280 metre, Halil Vedat Fıratlı İlk ve Ortaokuluna 300 metre, Marmara Denizine 300 metre ve İ.B.B. Sosyal Tesislerine 730 metre kuş uçuşu mesafededir. 4) Değerlemeye konu taşınmazın cephe aldığı Uçan Sokağın 2016 yılı Bakırköy Belediyesi arsa m2 rayiç değeri 1.770,97 TL. ve Çekmece Caddesinin ise 2.807.64 TL. olduğu öğrenilmiştir. 5) Değerlemeye konu taşınmaz çıkmaz sokak niteliğinde üzeri bozuk asfalt kaplı olup, Arka ara binalara giriş niteliğindedir. Ayrıca mahalle çevre binalar tarafından araç otoparkı gibi kullanılmaktadır. 6) Mahallindeki tespit sırasında Mahalle Sakinlerince konulmuş bir tabela olduğu görülmüştür. Bu tabelada; "Sami Uçan Caddesi'nde Sami Uçan Çıkmazı Sokak olarak anılan Bakırköy Belediyesine bağlı, Yeşilköy Mahallesindeki 406 Ada, 7-8-19-21 Parselin satışı ile ilgili hukuka aykırı imar izninin İptali için İstanbul 3. İdare Mahkemesinde 2016/421 sayılı dava devanı etmektedir. 7) Değerlemeye konu taşınmaz Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır." Denilmektedir.

İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Emlak İstimlak

Müdürlüğü'ne düzenlemiş olduğu 02.02.2015 tarihli düzenlemiş olduğu 26.01.2015 tarih ve 87 sayılı yazıya istinaden düzenlenen imar durumu krokisine göre; "Bakırköy İlçesi, Yeşilköy mah. 26 Pafta 406 Ada, 21 parsel 16.09.2007-28.11.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı ve Tadilatında önden:5 Yandan:2 bina derinliği: 20 metre Hmax: 14.50 (4 Kat), Blok nizam yapılanma şartlarında Konut Alanı'nda kaldığı" anlaşılmıştır.Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı :Yüzde 181. Satış Günü : 11/07/2016 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 10/08/2016 günü 10:30 -10:40 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu -Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdinde ki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının İbraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar İle teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak İhlarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu salım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına lescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K I35.Maddesi uygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra İhale bedelini yatırmamak sureti ile. ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 1;27. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa'bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİKnun 83,100,142,151 ve M.K.Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/137 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/05/2016
Geri Dön