Bakırköy Şenlik'de 4.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bakırköy Şenlik'de 4.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bakırköy 18. İcra Dairesi, Bakırköy Şenlik Mahallesinde bulunan gayrimenkulü satışa çıkardı. 8 Ağustos Pazartesi günü ihale edilecek taşınmazın bedeli 4 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.Bakırköy 18. İcra Dairesi, Bakırköy Şenlik Mahallesinde bulunan  gayrimenkulü satışa çıkardı. 8 Ağustos Pazartesi günü ihale edilecek taşınmazın bedeli 4 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.


T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mah., 895 Ada, 50 Parselde kayıtlı 860,00 m² Yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmazda 1/4 Arsa Paylı, Kat İrtifaklı, 1.Bodrum Kat-Zemin-1.Çatı Katlı, 2 nolu Bağımsız Bölüm numaralı TRİBLEKS MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.


Özellikleri :Satışa ilişkin dosyada Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/184 Esas sayılı dosyasından yapılan 19/04/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Şenlik Mah.Özgen Sok. No:2 Şenlikköy-Florya-Bakırköy adreslidir.Satış konusu taşınmaz 860,00 metrekare miktarlı olup,bu arsa üzerinde dört bağımsız bölümden oluşmaktadır.Satış konusu taşınmaz 2 No’lu bağımsız bölüm bodrum, zemin, 1 .Nor. kat ve çatı katı piyeslerinden ibarettir. 2 No’lu bağımsız bölüm bodrum kat 40,00 metrekare, zemin ve 1. Katta 65,00 metrekare, çatı katı 27,00 metrekare olmak üzere toplam alan 197,00 metrekaredir.Keşif günü tripleks binanın genişletilerek inşa edildiği görülmüştür.Satış konusu yer; cafe, pastane olarak faaliyet göstermekte olup,bina önünde takriben 25,00 metrekarelik alan kapatılarak kış bahçesi olarak kullanılmaktadır. Satış konusu bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapım kriterlerine göre 3.sınıf (B) grubu yapılar sınıfındandır. "denilmektedir.


İmar Durumu:Satış konusu parsel 17.07.2006 T.T. 1/1000 ölçekli .Florya Uygulama İmar Planında ön bahçe 10- m. ayrık nizam ,TAKS=0,25 H=7.50m. konut alanında kalmaktadır.Parselin bir miktarı da yola terki bulunmaktadır. Bakırköy Belediye Başkanlığı 31.12.2015 tarih ve 62821 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.


Kıymeti : 4.200.000,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 18TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ BEYAN/İHTİYATİ TEDBİR :


1-Beyan : Yönetim Planı : 06/03/1989


2-İhtiyati Tedbir : Bakırköy 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/168 Esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi mevcuttur.


1. Satış Günü : 03/08/2016 günü 13:50 - 14:00 arası


2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 13:50 - 14:00 arası


Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONUSatış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.


4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.


8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


9-Bakırköy 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/168 Esas sayılı dosyasından taşınmazın üzerinde bulunan ihtiyati tedbirin devam ettiği bildirildiğinden ihale alıcısına ihtiyati tedbir baki kalmak kaydıyla tescil belgesi düzenlenerek verilecektir.


10- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/16 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.