Bahçelievler'de icradan 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Bahçelievler'de icradan 3.5 milyon TL'ye satılık arsa!Bakırköy 18. İcra Dairesi, İstanbul Bahçelievler'deki arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon 501 bin 537 TL olarak belirlendi.


Bakırköy 18. İcra Dairesi, İstanbul Bahçelievler'deki arsayı 3 milyon 501 bin 537 TL'ye satışa çıkardı.T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı:İstanbul İli,Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Bağlar Mevkii, 14818 parsel sayılı 1.611,23 metrekare miktarlı tarla vasıflı taşınmazın 5/24 hissesi satışa konudur


Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 04/12/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey Caddesinde, tapunun 18 pafta, 14818 parsel numarasında kayıtlı ve Mahmutbey Caddesinden 184 dış kapı numarası alan 1.730,00 metrekare miktarlı tarla, mahallen 2 bloklu Çiçekler Apartmanının 180/864 hissesi niteliğindedir. Mahmutbey Caddesi üzerinde yer alan 1.730,00 metrekare miktarlı tarla üzerinde üzerindebodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 6 Normal katlı B.A.K. tarzda ve ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş 2 blok şeklinde Çiçekler Apartmanı mevcut olduğu tespit edilmiştir. Oturum alanı yaklaşık 600,00 metrekare olan A blok; bodrum katı depo, zemin katı market, diğer katlarda Çiçek Tekstil atölye ve idare kısımları bulunan yaklaşık 6.000,00 metrekare inşaat alanına sahiptir. Binanın dış cephesi BTB kaplı, pencereleri PVC ve çift camlı, asansör, elektrik, su ve doğalgaz tesisatı ikmal edilmiş durumdadır.Oturum alanı yaklaşık 590,00 metrekare olan B blok; bodrum katta mescit ve depo, zemin katta işyeri, normal katlarda üçer daire olmak üzere 18 daire olmak üzere yaklaşık 5.900,00 metrekare inşaat alanına sahiptir. Normal kat dairelerde elektrik ve sıhhi tesisatlar ile doğalgaz tesisatı ikmal edilmiş durumda, binada asansör mevcut olup kat sahanlık ve basamakları karo mozaik kaplamalıdır.Satışa konu kayden tarla vasıflı taşınmazın mahallinde yapılan tespitte üzerinde bulunan 2 bloklu Çiçekler Apartmanı kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 11.900,00 metrekare civarındadır. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, ana arter üzerinde, civarın talep gören ticaret ve konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. "denilmektedir.


Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/07/2016 tarihli bilirkişi EK raporuna göre "Bahçelievler Tapu Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih, 8751 sayılı yazısında; “İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 14818 parsel numaralı taşınmazın 180/864 hissesi borçluadına kayıtlı olan hisse üzerine satışa arz şerhi tesis edilmişti. İş bu kerre Bakırköy 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.01.2010 tarihinde kesinleşen 2008/20 Esas, 2008/313 sayılı kararı gereğince; belirtilen taşınmazın toplam 1.730,00 metrekarelik alanından yol sahasında kalan 118,77 metrekarelik kısmı Yol olarak ayrı tescil edilmiş (14818a parsel) ardından borçlu hissesinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kamulaştırma suretiyle devredilmiştir. Mevcut tesis edilen şerhleriniz aynı şekilde devam etmektedir” denilmiştir. Ekli tapu kayıt örneğinde ise “Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 14818 parsel sayılı 1.611,23m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın 5/24 hissesinin Hüsamettin Çiçek adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidatlar mevcut olduğu bildirilmiştir. Taşınmazın Kamulaştırma sonrasında kalan kısmı 1.611,23 metrekare olup, borçluya ait hisse oranı 5/24 şeklindedir."denilmektedir.


İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 10.02.2015 tarih, 3202 sayılı imar durum belgesine göre; Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 18 pafta, 14818 parsel sayılı yer; 1/1000 ölçekli 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 5 (beş) ve 6(altı) kat yapılanma şartlarında Ticaret+Konut alanında kalmaktadır denilmiştir.


Not:14818 parsel tapu alanı 1730,00 metrekare; Kaldırım olarak el atılan alan 118,77 metrekare; Kalan alan 1611,23 metrekare; Karar eki krokide kamulaştırılan alan 116,57 m2 olarak tespit edilmiş olup koordinatlara göre hesaplanan alan 118,77 metrekaredir. (Kroki şartname ekinde mevcut olup dosyamızdan temin istenebilir)


Kıymeti : 3.501.537,50 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

1. Satış Günü : 03/10/2016 günü 11:30 - 11:40 arası

2. Satış Günü : 02/11/2016 günü 11:30 - 11:40 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.


4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.


8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/757 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/08/2016