Ankara'da icradan 4 milyon 776 bin TL'ye 6 işyeri ve 49 konut!

Ankara'da icradan 4 milyon 776 bin TL'ye 6 işyeri ve 49 konut!Ankara Gayrimenkul Satış 22. İcra Müdürlüğü, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İvedik Caddesi, 60529 ada, 7 parselde yer alan 1.436 metrekare alan üzerine kurulu yapıdaki 6 işyeri ve 49 konutu satışa sunuyor


Ankara Gayrimenkul Satış 22. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

ANKARA GAYRİMENKUL SATIşž (22) İCRA MÜDÜRLÜÄžÜ DOSYA NO: 2010/42 İşž

TAşžINMAZIN AçIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti evsafı Satış şžartlan :  Ankara  ili Yenimahalle ilçesi İvedik caddesi 560 kapı nolu Önder apartmanın bulunduğu yere rastlayan tapunun 60529 ada 1 parselini teşkil eden 1436 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz, olup kat mülkiyeti ve kat irtifakına geçilmediğinden bir bütün halinde satışına karar verilen taşınmazın ayrık nizamda betonarme karkas tarzında bodrum zemin ve 11 katlı olarak inşa edilmiş binanın bodrum katında 2 işyeri, zemin katında 4 işyeri normal katlarda 4 'er konut olmak üzere toplanı 6 işyeri ve 44 konul mevcut, bodrum katında 560/C kapı nolu 230 m2 kullanımlı ve 560/D kapı nolu 290 m2 kullanımlı işyeri mevcut, zemin katında 560 kapı nolu işyeri 171 m2 kullanımlı 560/A-ve B kapı nolu işyerleri birleştirilmiş tek kim kullanılan 34 ve 170 m2 kullanımlı,zemin kat 2/A kapı nolu işyeri 22 m2 kullanımlı olup. her konut antre salon 3 oda mutfak kiler banyo WC ve balkondan müteşekkil 44 adel konulun bulunduğu taşınmaz hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi için üzerinde bulunan muhlesatları ile birlikte, açık artırma suretiyle bir bütün olarak satılacaktır.

Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. İMAR DURUMU: 84220 nolu parselasyon planında konut kullanımında kaldığı, ayrık nizam yapıda İnşaat emsali E= 1.60 Hmax=l5,5Ö yola mesafesi 5,Ö0m, yan bahçe mesafeleri 4.00ın olduğu teshil edilmiştir.

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 4.776.600,00.TI, %18 KDV Adcıyı aittir

1-Satış 22/11/2011 günü saat 16,45 dan 16,55 -kadar Ankara Adliyesi Mezar Salonunda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 69' ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmunu ve alış ve paylaştırma insaflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla. gayrimenkul 02 /12 30! I -gönü saat 16,45 dan 16,55 -kadar Ankara Adliyesi Meal Salonunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu anırmada da bu miktar ekte edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalma tere artırma ilanında gösterilen müddet sonuna en çok artırana ihale edilecektir. şžu kadar açık artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 41'nı bulması ve satış isleyenin alacağına rüçhanı olan alacaktan toplamından fazla olması ve bandan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20 si nispetinde nakit pey akçesi (TL) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmekledir. şžans peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek % tapu harcı satın alana nail olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, Teline resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapa harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3- İpotek sahibi ataklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipte de dahil olmak ü/m- bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi lalen edilmiş ok bile. salış bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesli olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen anırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu anırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütelsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur.

6- şžartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/42. İşž sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. 19/080011
(İc,if.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com