Ankara'daki 8 arsanın ihalesi 7 Ocak 2016'ya ertelendi!

Ankara'daki 8 arsanın ihalesi 7 Ocak 2016'ya ertelendi! Ankara'daki 8 arsanın ihalesi 7 Ocak 2016'ya ertelendi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle'de satışa çıkardığı 8 arsayı 167 milyon 104 bin TL'ye ihale edecek. Söz konusu arsanın ihale tarihi 7 Ocak 2016 gününe ertelendi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazların 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, 07.01.2016 tarihinde kapalı zarf usulü ve satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin ödenmek şartıyla mülkiyet satışı yapılması için ilan edilmiş fakat aşağıdaki listede ayrı ayrı muhammen bedelleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait toplam 8 adet taşınmazın idaremize atfedilemeyecek bir hatadan dolayı 17.12.2015 tarihinde yapılacak olan ihalesi 07.01.2016 tarihinde aynı şartlarla gerçekleştirilecektir.


Resmi Gazete'de 05.12.2015 tarihinde yayınlanan taşınmaz mal satış ihale ilanındaki ihale tarihi dışındaki tüm şartlar geçerli olup, sadece ihale 07.01.2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.


1 - İhale 07.01.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.


2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.


3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;


- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                  

- Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                              

- Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                               

 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,


4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.


5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.


6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.


7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.oo' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.


8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.


9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, proje ortaklık giderleri, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.


10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.İlçesi: Altındağ

Mahallesi: Doğantepe

Ada/Parsel: 19251/5

Alanı m2: 182.00

Belediye Hissesi: Tam

H.Max: 2 kat

Emsal: 

Plan amacı: Konut 

Muhammen Bedel: 54, 600.00

Geçici Teminat: 1.638.00

İhale Saati: 14:00İlçesi: Altındağ

Mahallesi: Doğantepe

Ada/Parsel: 19251/6

Alanı m2: 192.00

Belediye Hissesi: Tam

H.Max: 2 kat

Emsal:

Plan amacı: Konut 

Muhammen Bedel: 57, 600.00

Geçici Teminat: 1.728.00

İhale Saati: 14:02İlçesi: Altındağ

Mahallesi: Doğantepe

Ada/Parsel: 19364/1

Alanı m2: 404.00

Belediye Hissesi: Tam

H.Max: 1 kat

Emsal:

Plan amacı: Konut 

Muhammen Bedel: 111.100.00

Geçici Teminat: 3.333.00

İhale Saati: 14:02İlçesi: Çankaya

Mahallesi: Dikmen

Ada/Parsel: 7426/4

Alanı m2: 510/39

Belediye Hissesi: Tam

H.Max: 3 kat

Emsal:

Plan amacı: Konut 

Muhammen Bedel: 816.624.00

Geçici Teminat: 24.498.72

İhale Saati: 14:06İlçesi: Çankaya

Mahallesi: Dikmen

Ada/Parsel: 29275/3

Alanı m2: 49905.00

Belediye Hissesi: Tam

H.Max: Serbest

Emsal: Top. İnş: 151107.92

Plan amacı: Konut 

Muhammen Bedel: 146.221.650.00

Geçici Teminat: 4.386.649.50

İhale Saati: 14:08İlçesi: Çankaya

Mahallesi: Dikmen

Ada/Parsel: 29274/2

Alanı m2: 6312.00

Belediye Hissesi: Tam

H.Max: Serbest

Emsal: Top. İnş:12624

Plan amacı: Bölgesel

Muhammen Bedel: 18.494.160.00

Geçici Teminat: 554.824.80

İhale Saati: 14:10İlçesi: Keçiören

Mahallesi: Uyanış 

Ada/Parsel: 32936/19

Alanı m2: 211.00

Belediye Hissesi: Tam

H.Max: 4 kat

Emsal:

Plan amacı: Konut 

Muhammen Bedel: 168.800.00

Geçici Teminat: 5.064.00

İhale Saati: 14:12İlçesi: Yenimahalle

Mahallesi: Pamuklar

Ada/Parsel: 61525/1

Alanı m2: 2623.00

Belediye Hissesi: Tam

H.Max: 6.50

Emsal: E: 0.80

Plan amacı: Eğitim (Anaokulu+Kreş)

Muhammen Bedel: 1.180.350.00

Geçici Teminat: 35.410.50

İhale Saati: 14:14