04 / 06 / 2023

Antalya Aksu'da tesis yapımı ve işletilmesi ihalesi!

Antalya Aksu'da tesis yapımı ve işletilmesi ihalesi!

Antalya Aksu Belediyesi tarafından, Güzelyurt Şehir Ormanı Mesire Alanına, Sssyal, Kültürel ve sportif projelerin yapımı ve 24 yıl süre ile işletilmesi işi ihale edilecek. Tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) 750 bin TL olarak belirlendi. Antalya Aksu Belediyesi tarafından, Güzelyurt Şehir Ormanı Mesire Alanına, Sssyal, Kültürel ve sportif projelerin yapımı ve 24 yıl süre ile işletilmesi işi ihale edilecek. Tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) 750 bin TL olarak belirlendi. 

Antalya Aksu da tesis yapımı ve işletilmesi ihalesi!

GÜZELYURT ŞEHİR ORMANI MESİRE ALANINA SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF PROJELERİN YAPIMI VE 24 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya İli Aksu Belediye Başkanlığından:

A-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI Aksu Belediyesi tasarrufunda yer alan Antalya İli, Aksu İlçesi, Güzelyurt Şehir Ormanı D Tipi Mesire Yeri içerisinde bulunan onaylı proje ve teknik şartnamede ayrıntıları ile belirtilen yapı ve tesislerin inşası ile alan düzenlemelerinin yapılarak ticari ünitelerin ( 2 adet Kır Kahvesi (2x250 m²=500 m²), 2 adet Kır Lokantası (2x250 m²=500 m²), 8 adet Büfe (8x20 m²=160 m²), 7 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesi (7x30 m²=210 m²), 1 adet İpli Macera Alanı (19.000 m²), 1 adet Paintball Alanı (17.000 m²) ve 1 adet Manej (130 m²)’in, yer tesliminden itibaren 24 yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve tüm bu işletmelerin süre sonunda Aksu Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devredilmesi işi ihale edilecektir. Yüklenici öncelikle İdarenin onaylı proje alanı içinde, ekli vaziyet planında koordinatları belirtilen yerde: altyapıları, müştemilatları, inşaatları, işletmeleri; piknik – mesire alanına ait sosyal, kültürel ve sportif projelerin imalatlarını en geç 6 (altı) ay içinde yaparak bedelsiz olarak İdareye teslim edecektir. Öncelikli olarak imalatları yapılacak bu alandaki işletmelerin çalıştırılması, süresiz olarak Belediyemize ait olacaktır. Yüklenici bu alan üzerinde yapılacak olan işletmelerden veya Belediyeden herhangi bir isim altında ücret talep etmeyecektir. Bu alan üzerine yapılmış olan işletmelerin teslim alınmasından sonra bütün işletme giderleri ve masrafları Belediye tarafından karşılanacaktır.

B. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI İhale dokümanı, Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

C-İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ İhale, Aksu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası (Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6 Aksu / ANTALYA) Meclis Toplantı Salonunda, 24.12.2021 tarihi Cuma günü, saat 11:00’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

D- İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT Tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) 750.000,00TL + KDV’dir. İstekliler tarafından teklif edilen tutarın en az % 3’ü oranından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici teminat sunacaklardır.

E- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır. 1. İletişim bilgileri beyanı, a. Türkiye' de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir. b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur. c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir. 2. Kimlik bilgileri, a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının/vergi levhasını ibraz edecektir. b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve T.C. kimlik belgelerini sunacaktır. 3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet / Kayıt Belgesi, a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya ticaret sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (a) ve (b) bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir. b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir. c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir. 5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı, a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir. b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir. c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir. d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı, a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir. b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir. 7. İş ortaklığı beyannamesi, a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir. b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır. 8. Teklif mektubu, 9. Geçici teminat, Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Aksu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır. 10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge, a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı, 11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge, 12. Banka Referans Mektubu, a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır. b. İsteklinin, Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren en az 3.000.000.-TL tutarında banka referans mektubu sunması zorunludur. c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır. d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

F. TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 24.12.2021 Cuma günü saat 11.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aksu Belediyesi Encümen Başkanlığı’na (Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6 Aksu / ANTALYA) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

G. TEKLİFLERİN DİLİ TÜRKÇEDİR. H. İHALE SADECE YERLİ İSTEKLİLERE AÇIKTIR
Geri Dön