Antalya Defterdarlığı'ndan hisseli hazine arsaları!

Antalya Defterdarlığı'ndan hisseli hazine arsaları!Antalya da, 10 bin 450 adet taşınmazda bulunan 1.390.416 metrekarelik Hazine Hissesi hissedarlarımızın talep etmeleri halinde açıklandığı üzere, doğrudan ihalesiz rayiç bedel üzerinden satılabilecekÜlkemizde bulunan atıl vaziyetteki Hazine arsa ve arazilerinin,  ekonomiye kazandırılması, iktisadi kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla son yıllarda mevzuatımızda önemli değişiklikler meydana gelmiş olup, şeffaflık ve mükellef odaklı yönetim gereği vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ihtiyaç duyuldu.
 
Bilindiği üzere, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin c bendi ile; uygulama imar planı içinde veya dışında çeşitli nedenlerle gerçek veya tüzel kişilerle hisseli hale gelmiş arsa ve arazilerden Hazine hissesi %40 ı ve hisse miktarı uygulama imar planı içinde 400 m2, dışında ise 4.000 m2 yi aşmamak kaydı ile talepte bulunan hissedarlarımıza rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmekte idi.
 
Halk arasında torba kanun olarak da bilinen 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı Kanunun 32’nci maddesi ile Hazine ile şahıslar arasında hisseli bulunan taşınmazların ekonomiye kazandırılmasında kolaylıklar getirildi.
 
6009 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde yapılan değişiklikler sonucu, madde metni “Hisse oranı yüzde kırkı veya” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucu önceden hem hisse oranı % 40’ı  hem de hazine hissesi uygulama imar planı sınırları içinde 400, dışında ise 4000 m2 yi aşmama şartları birlikte aranırken şimdi sadece şartlardan birinin yerine gelmesi halinde, Hazine ile hisseli bulunan taşınmazlarda ki Hazine hissesi doğrudan hissedarına satılabilmekte. 
 
Örneğin: Uygulama imar planı sınırları içinde 500 m2 büyüklüğüne sahip arsada, 300 m2 lik hazine hissesi önceden hisse oranı %40 ı geçtiği için hissedarına doğrudan satılamazken, 6009 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucu hazine yüzölçümünün 400 m2 den küçük olduğu için doğrudan hissedarına satılabilecek.
 
Örnek 2: Yine uygulama imar planında 2.000 m2 yüzölçümlü taşınmazda, 600 m2 si Hazineye ait taşınmaz önceden yüzölçümü 400 m2 den büyük olduğu için hissedarına doğrudan satılamazken,  6009 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucu hisse oranı % 40’ın altında olduğundan, yüzölçüme bakmadan hissedarlarımıza doğrudan rayiç bedel üzerinden hazine hissesi satılabilmekte.
 
Antalya da, 10.450 adet taşınmazda bulunan 1.390.416 m2 lik Hazine Hissesi hissedarlarımızın talep etmeleri halinde açıklandığı üzere, 4706 sayılı Kanunun, 6009 sayılı yasa ile değişik, 4/c maddesine göre doğrudan ihalesiz rayiç bedel üzerinden satılabilecek.
 
Ayrıca, Hazine tarafından yapılan satışlarda, satış bedelinin en az ¼ ü peşin olarak tahsil edildikten sonra, geriye kalan bedele 24 ay içerisinde 8 eşit taksitle ödeme imkanı getirilmiş olup, bu taksitlere ise aylık % 0,75 oranında düşük bir faiz uygulanmaktadır. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ise her türlü vergi resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacak.