Antalya Kent Konseyi'nden kentsel dönüşüme 16 öneri!

Antalya Kent Konseyi'nden kentsel dönüşüme 16 öneri! Antalya Kent Konseyi'nden kentsel dönüşüme 16 öneri!

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi ile ilgili görüş ve önerilerinin yer aldığı raporu yayımladı. Raporda 16 önemli öneri yer aldı.Hazırlanan raporda, meydanların aynı zamanda kente kimlik kazandıran mekanlar olduğuna dikkat çekilerek. Cumhuriyet Meydanı nın Antalya kent merkezinin en önemli kamusal mekanlarından bir tanesi olmasının yanında gerek fiziksel, gerek kullanım, işlevsellik ve estetik yönden birçok sorununun bulunduğuna ve kente yeterli katkıyı vermekte eksik kaldığına işaret edildi. 


Söz konusu projenin bu sorunları gidermede önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiği vurgulanarak. "Proje ile yeniden düzenlenecek Cumhuriyet Meydanı kent merkezinin yaşamlabilirliğini arttırmak, canlandırmak, rekreasyonel olanaklar yaratmak. turizme katkı sağlamak adına alanın meydan olarak işlevselliğinin arttırılması amaçlanmahdır" denildi. 


İşte 16 öneri 


1. Alanla İlgili Analiz Çalışmaları Yapılmalıdır; Projede alanın mevcut durumuna ilişkin kullanıcı kitlesi, ihtiyaçların ve sorunların tespit edilmesi, çevresiyle olan ilişkilerinin doğru kurulması hususunda alansal analiz çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Kullanıcıların talepleri ve İstekleri projede mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 


2. Kentsel Tasarım Projeleri Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtildiği üzere Uygulama İmar Planı kararlarına ve üst ölçekli planlama kararlarına uygun olması gerekmektedir. Ayrıca, projelerin bulunduğu yerleşme veya bölgenin gelişme ve yapılaşma hedefleri bütününde ele alınması ve projelerin yönlendirilmesi amacıyla büyiik alan gerektiren bölgelerde proje kapsamında gerektiğinde master plan hazırlanabilir denilmektedir. Bu bakımdan Cumhuriyet Meydanının Kalekapısından Selekler Çarşısına kadar diğer yeşil alanlarla ve çevresiyle olan ilişkilerinin kurularak bir bütün olarak ele alınması projenin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. 


3. Kullanım: Cumhuriyet Meydanı Antalya kentinin en önemli meydanlarından bir tanesidir. Cumhuriyet Meydanı genel olarak kent merkezinde bir toplanma, geçiş mekanı, turistler için kent merkezinin görünen yüzüdür. Meydan, toplumun doğal olarak organik bir parçasıdır. İnsanların bir araya gelme ihtiyacı sonucu toplandıkları yerlerdir. Bu alanın daha işlevsel bir hale getirilmesi gerekmektedir. 


4. Kent Kimliği Güçlendirilmelidir: Proje genel olarak incelendiğinde kent kimliğini vurgulayan herhangi bir unsuru içermediği görülmektedir. Halbuki manzarası tamamen Antalya'nın en eski yerleşmesi ve bir kentsel sit alanı olan Kaleiçine bakan. Kent Surlarının ortaya çıkarılarak önemli bir kentsel kimlik yaratacağı projede bu unsurlar göz ardı edilmiştir. Projede Surlar daha belirgin hale getirilerek alana kimlik kazandırılabilir. Falezler daha ön plana çıkarılarak doğal bir etki yaratılabilir. 


5. Meydanın Yaşanılabiliri iği Arttırılmalıdır; Geçmişten günümüze fiziksel anlamda yapılan bir takım müdahaleler ve düzenlemeler meydanın fiziksel anlamda düzenlemesine olanak sağlamakla birlikte bu Antalya'nın en önemli kamusal mekânını daha yaşanılabilir kılmamıştır. 


6. İklimsel Unsurların Projede Göz Önünde Bulundurulması Gerekmektedir; Antalya'nın sıcak bir kent olması, yılın 300 günü güneşli olması kentsel tasarım projelerinde mevsimsel stratejiyi gerektirmektedir. Esnek tasarıma olanak vermeli, gölgelik mekanlar oluşturulmalı, kullanıcıların dinlenmesine olanak sağlayan, manzarayı da seyredebilecekleri mekanlar oluşturulmalıdır. 


7. Manzara noktaları güçlendirilmeli peyzaj unsurları manzaraya göre yeniden düzenlenmelidir; Cumhuriyet meydanını diğer kentlerdeki meydanlardan ayıran en önemli özelliği manzarasıdır. Bu bakımdan manzara noktalan ve seyir teraslanılın konumu ve işlevselliği önemlidir. 


8. Yönetim planı oluşturulmalı, sürdürülebilir kullanım, bakım ve denetim sağlanmalıdır; İnsanların zaman içinde sürekli gittikleri yerler, en iyi alanlardır. Bunu başarmanın, meydanı güvenli ve canlı tutmanın yolu bir yönetim planından geçmektedir. Ticari işletmelerin zamanla yasal izinlerinin ötesine geçerek yayılma ve işgale izin verilmemesi bunun için gerekli yasal yaptınmların oluşturulması gerekmektedir. 


9. Meydana Ulaşılabilirlik ve Erişilebilirlik Sağlanmalıdır: Alanın araç ve yaya hareketliliği açısından kent bütünü ve yakın çevresi ilişkilerinin araştırılması gerekmektedir. Aynca bu kapsamda alanı sıkıştıran otobüs duraklan ve araç trafiğinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Projede eksik kalan konulardan bir tanesi alanın engellilerin ulaşımına olanak sağlamamasıdır. 


10. Meydanlar arasında bütünleşme sağlanmalıdır; Mevcut şimdiki Cumhuriyet Meydanıyla Eski Valiliğin bulunduğu alandaki su fıskiyelerinin bulunduğu alanla bütünleştirilmesi gerekmektedir. Alanın bütünleşmesini engelleyen nostaljik tramvay hattının her ne kadar proje sunumunda işlem yapılmayacağı belirtilmiş olsa da Biiyükşehir Belediyesince bu hattın yenilenerek kapasitesinin arttırılacağı yönünde projenin yürütüldüğü belirtilmektedir. 


11. Proje uygulanmadan önce zemin durumuna ilişkin önceki raporlar ve veriler dikkate alınmalı zemin etüdü yapılmalıdır. 


12. Meydanın Çevresiyle Estetik ve Görsel Uyum Sağlanmalıdır; Cumhuriyet Meydanının çevresindeki binalar gerek renk ve doku gerekse meydanın etkisini azaltmakta, standart olmayan levhalar, tanıtım ve yönlendirme levhaları görsel kirlilik yaratmaktadır. Ayrıca seyir noktalarında Kaleiçi çatı görünümleri görsel olarak uygun olmayan görüntüler içermekte, mekanın algısını azaltmaktadır. 


13. Kentsel bellek yaşatılmalıdır; Tophane Çay Bahçesi gerek konumu gerekse alanın geçmişten günümüze değişmeyen çay bahçesi kullanımı devam ettirilmeli, bu alandaki kaçak ve uygun olmayan proje dışı uygulamaların kaldırılarak alanın bu proje kapsamında rehabilite edilmesi yararlı olacaktır. 


14. Alanda uygulanacak kent mobilyalarının ve döşemelerin belirli bir standartta ve birbirleriyle uyum içinde olması, meydanda renk, doku ve görsel uyum sağlayacaktır. 


15. Meydanda Bitkisel Materyal Kullanımı Çeşitlendirilmeli ve Alanın Kullanımına Uygun Halde Düzenlenmelidir; Bitkisel materyallerin meydan kullanımına uygun olarak yeniden düzenlenmesi olumludur. 


16. Projeye Katılımda süreklilik sağlanmalıdır; Antalya Kent Konseyi göriiş ve önerilerinin projeye aktarılması, projeye katılımın sadece proje tanıtımında değil proje onama, uygulama ve izleme aşamalanııda da sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. 
Antalya Beyaz