Antalya'da 11.6 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!

Antalya'da 11.6 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!Antalya İli Kepez Belediye Başkanlığı, Antalya Kepez'de yer alan 7 adet gayrimenkulü 11 milyon 648 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Antalya İli Kepez Belediye Başkanlığı, Antalya Kepez'de yer alan 7 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 11 milyon 648 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Antalya İli Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası : 310 58 58-1608
d) Faks numarası : 339 00 53
e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr
f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 05/08/2020 tarih ve 3392 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 29/12/2020 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilk altı ihale 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü, 7. ihale 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

Antalya

3 - İhaleye Katılabilme şartları:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a - Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı)
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- İç zarf (Kapalı teklif İhalede)
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
b - Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirküsü.
- İç zarf (kapalı Teklif İhalede)
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
İhale bedeli peşin ya da Belediye Meclis kararına istinaden ihale bedelli K.D.V. dahil 1.000.000.00-TL ve üzeri taşınmazlar için vadeli olarak ödenebilecektir. İhale bedelinin %6’lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü içerisinde, kalan kısmı ise;
İhale bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde,
İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 işgünü içerisinde ihale bedelinin ¼ ü peşin, kalan kısmı ise ilk ödeme tarihine müteakip bir yıl içerisinde vade farkı gözetmeksizin en fazla 3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.
5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL karşılığında satın alabilirler.
6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.
10303/1-1