08 / 08 / 2022

Antalya'da 3 gayrimenkulün YİD ihalesi 29 Mart'ta!

Antalya'da 3 gayrimenkulün YİD ihalesi 29 Mart'ta!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Müze Meydanı/Varyant Bölgesi 40.210 metrekare, Beach Park Bölgesi 373 bin 896 metrekare, Akdeniz Bulvarı 374 bin 343 metrekare taşınmaz yap işlet devret modeli ile ihale ediliyor.. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait Müze Meydanı/Varyant Bölgesi 40.210 metrekare, Beach Park Bölgesi 373 bin 896 metrekare, Akdeniz Bulvarı 374 bin 343 metrekare taşınmazlar üzerinde ayrıntıları ekli vaziyet planı ve listede belirtilen; ünite ve tesislerin, ekli projelerle belirlenen ticari dükkan vs yapılar ile büfelerin iç dekorasyonlarının idari şartnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, ünite ve tesislerin 8 (8 yılın sonunda Maliye Bakanlığınca sürenin uzatılması durumunda 8+10+10) yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesine sağlam, çalışır ve işler vaziyette teslim edilmesi işi ihale ediliyor.

Toplam muhammen bedeli 8 milyon 75 bin TL olarak belirlenen iş için ihale 29 Mart Perşembe günü saat 13.00’da yapılacak.

TAŞINMAZLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Hüküm ve Tasarrufu Büyükşehir Belediyemize ait Müze Meydanı/Varyant Bölgesi 40.210 m², Beach Park Bölgesi 373.896 m², Akdeniz Bulvarı 374.343 m² taşınmazlar üzerinde ayrıntıları ekli vaziyet planı ve listede belirtilen; ünite ve tesislerin, ekli projelerle belirlenen ticari dükkan vs yapılar ile büfelerin iç dekorasyonlarının idari şartnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, ünite ve tesislerin 8 (8 yılın sonunda Maliye Bakanlığınca sürenin uzatılması durumunda 8+10+10) yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesine sağlam, çalışır ve işler vaziyette teslim edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) 8.075.000,00 TL + KDV’dir. Kiraya verilen alan ve tesislerin kiracı tarafından bizzat işletilmesi hâlinde, bu tesislerin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hâsılatın %2’si (yüzde iki) oranında pay alınacaktır.

3 - İŞİN SÜRESİ

Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere kira süresi 8 yıldır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici teminat bedeli yıllık kira bedelinin %3 tutarındaki 242.250,00 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ

İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 29.03.2018 Perşembe günü saat 13.00’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

6 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER

6.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İdari Şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

j) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

k) İhaleye, son on yıl içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, toplamda en az 1500 yataklı, beş yıldızlı otel veyahut 1. sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine son on yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentası işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilirler. Yeterlilik için bu iki koşulun birlikte sağlanması gereklidir. Bu madde kapsamında toplam yatak kapasitesinin hesabında; aynı özel veya tüzel kişilerin çoğunluk hissesine sahip olduğu birden fazla şirket veya işletmelerin toplam yatak kapasitelerinin yeterlik sayısına ulaşması veyahut aynı holding veya grup şirketlerine bağlı tesisler ile zincir otellerin yatak kapasitesinin toplamının yeterlik sayısını sağlamaları yeterli kabul edilecektir.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (ç), (d), (h) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının ortaklarından birinin (j) ve (k) bendindeki belgeyi sunması zorunludur.

2. İş ortaklığında, ortakların en az birisinin yukarıda 6.1.k maddesinde yazılı yeterlik kriterini tek başına sağlaması ve iş ortaklığının yarısından fazla hissesine sahip olması zorunludur.

İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

7 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 29.03.2018 Perşembe günü saat 13.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.