Antalya'da 8.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya'da 8.6 milyon TL'ye satılık arsa!Antalya İli Konyaaltı Belediye Başkanlığı, Antalya'da yer alan arsayı 8 milyon 604 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Antalya İli Konyaaltı Belediye Başkanlığı, Antalya'da yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 8 milyon 604 bin TL olarak belirlendi.

ARSA SATILACAKTIR
Antalya İli Konyaaltı Belediye Başkanlığından:

1-İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı
Konyaaltı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesinde bulunan 12110 ada 9 parsel sayılı 1.535,00 m² yüzölçümlü taşınmazda Belediyemiz adına kayıtlı 1.434,00 m² hissenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek satılacaktır.
2-İşin Tahmin Edilen Bedeli 8.604.000,00 TL geçici teminat ise 258.120,00 TL’dir.
3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü İhale Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1) 16.06.2021 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. İhalelere katılacak olan istekliler korona virüs önlemleri kapsamında HES kodu sorgulaması yapılmak ve sosyal mesafe gözetilerek maske ile salona alınacak olup ihale tarihinde yetkili makamlarca uygulanması önerilen tüm kurallara riayet edilecektir.

Antalya

4-İsteklilerden Aranılan Belgeler
İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a.Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),
b.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
c.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
d.Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi,
e.Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,
f.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
g.İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler,
h.İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
i. Yer görme belgesi.
5-Tekliflerin Verilmesi
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 16.06.2021 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.
Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6-Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.