Antalya'da 9.7 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Antalya'da 9.7 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!T.C. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya ili, Kumluca ve Kaş ilçelerinde bulunan 8 gayrimenkulü 9 milyon 674 bin 22 TL'ye satıyor.


T.C. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, Antalya ili, Kumluca ve Kaş ilçelerinde bulunan 8 gayrimenkul 9 milyon 674 bin 22 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 27 Ağustoa tarihinde saat 9:00'da yapılacak.

İlan metni:

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Antalya

AÇIKLAMALAR

1-Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazlardan 1-2-3-4-5-6 nolu taşınmazlar karşısında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 7-8 nolu taşınmazların ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İhale Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri ihale komisyonuna;

a) Bu iş için ihaleden önce, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait Ziraat Bankası Güllük Şubesindeki TR36 0001 0025 7567 8545 4950 35 IBAN Nolu hesaba yatırılacak geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzunu (dekontunu) veya teminat mektubunu ihale saatinden önce ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,

e) Taşınmazın ihalesi için müşterek isteklilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, ortaklık sözleşmesini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar bizzat vermeleri,

f) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletlerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri gerekmektedir.

g) 7 ve 8 nolu taşınmazlar için Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile ihale konusu işin adı, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaştırılması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Antalya

3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

4- Taşınmazla ilgili ihaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir.

5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

6- Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı tarafından ihale bedelinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Başkanlığımız tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesna olmayıp tüm giderler istekliye aittir.Tüm taşınmazlar için istekli tarafından verilen teklif üzerinden KDV oranı %18 olarak  uygulanacaktır.