Apartman yönetiminin sorumluluğu!

Apartman yönetiminin sorumluluğu! Apartman yönetiminin sorumluluğu!

Apartman yönetiminin kat maliklerine karşı sorumlulukları nelerdir? Apartman yönetiminin hakları nelerdir? İşte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile sınırları çizilen apartman yönetiminin sorumluluğu ve hakları...


Apartman yönetiminin sorumluluğu!

Apartman yönetimine seçilen yöneticinin veya yönetim kurulunun kat maliklerine karşı hak ve sorumlulukları bulunuyor. Yönetici Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu oluyor.


Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir. 


Yönetici, açılan davayı bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır. 

 

Apartman yöneticisinin hesap vermesi: 

Apartman yöneticisi, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, anagayrimenkul dolayısiyle o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür. 

 

Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden istenebilir. 

 

Apartman yönetiminin hakları: 

Madde 40 – Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. 

Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden istiyebilir. 

 

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir. 


Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz. 
Apartman yönetiminde karar alma!
Site yönetimine kimler seçilebilir?