13 / 08 / 2022

Asr Site Ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!


Asr Site Ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Limited Şirketi Küçükçekmece'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Sezer Topçu tarafından kuruldu.Asr Site Ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Limited Şirketi Küçükçekmece'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Sezer Topçu tarafından kuruldu.

Asr Site Ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Limited Şirketi konusu:
Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. -Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı -Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. -Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak. -Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. -Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatı ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. -Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. -Sitelerde ve ortak yaşam alanım oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanım oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. -Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak. -Site ve binalarda yaşayan İnsanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak. -Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek.Kira sözleşmelerini fesih etmek. Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, bina inşaatlar yapmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerini üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve İdare binaları İnşa etmek, ettirmek, gerekli teşvikleri almak. Satış vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları almak. Şirket işleri için gerekli kara, hava, deniz taşıtları gemiler dahil iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, kiralamak, kiraya vermek. Şirketin amacı ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir, ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir. Herhangi veya tüm lisans, anlaşma, kararname, hak, öncelikli satın alma hakkı ve imtiyazları elde etmek için üçüncü kişiler veya resmi merciler, kuruluş, şirket veya şahıslarla anlaşmaya girmek, anlaşma imzalamak, anlaşma gereğini ifa etmek. Şirketin İşleri İçin gerekli görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerin yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsi her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. Şirket konusunun gerektirdiği şekilde, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, fabrikalar ve tesisler kurar. Bu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir. Yurt İçinde ve yurt dışında konusu ile ilgili fuarlara, sergilere ve her türlü tanıtım faaliyetlerine katılır. Konusu ile ilgili alanlarda, Web yayıncılığı yapmak, portal kurmak ve işletmek. Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir. serbest bölgede iş yeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölgede kurulacak ye da kurulu şirketlere iştirak edebilir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`ndan alacağı izin üzerine yapacağı mukavele tadilleri İle maksat ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.