Atakule AVM davasında son durum!

Atakule AVM davasında son durum!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Atakule GYO Atakule AVM davasında son durum bildirisini yayınladı.


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Atakule GYO Atakule AVM davasında son durum bildirisini yayınladı.

 

Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin 2014/1484 Esas sayılı dosyasında verilen ve aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan karar, Danıştay 14. Daire Başkanlığı'nın 2016/8349 E. sayılı dosyasında verilen 08.03.2017 tarih ve 2017/1343 K. sayılı karar ile bozuldu. 

 

Davacı tarafça karar düzeltme yoluna başvurulmuş olup, karar düzeltmeye cevap verilmiştir. Halen karar düzeltme sonucu beklendiği bildirisi açıklandı.

 

Kap Açıklaması:
SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır. Mülkiyeti Şirketimize ait olan Atakule Alışveriş Merkezi'nin alçak kütlesinin yıkılarak yerine yeni bir alışveriş merkezi inşa edilmesi hususunda  Ankara  Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18.09.2014 tarih ve 22975 sayılı yıkım izninin iptali talebiyle, Atakule AVM'nin eski proje müellifi Ali Ragıp Buluç tarafından Ankara Valiliği aleyhine Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin 2014/1484 E. sayılı dosyasında ikame edilen ve Şirketimizin de davalı yanında müdahil olarak yer aldığı davada, mahkemece verilen 14.04.2016 tarihli ve 2016/910 K. sayılı iptal kararı aleyhine Şirketimiz ve davalı idare tarafından yapılan temyiz başvurularını inceleyen Danıştay 14. Dairesi, 2016/8349 E., 2017/1343 K. sayılı ve 08.03.2017 tarihli kararıyla; "Uyuşmazlıkta; İdare Mahkemesince, Mimari Estetik komisyonunca eserin bütünlüğününün bozulup bozulmayacağı yönünde bir karar alınmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, yapılarda ve onaylı mimari projelerinde yapılacak değişikliklere esas olmak üzere Mimari Estetik Komisyonu kararı alınmasının öngörüdüğü, dava konusu olayda ise mevcut bir yapıda değişiklik yapılmasının değil, yapının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin söz konusu olduğu dikkate alındığında, Mimari Estetik Komisyonu kararı alınmasına ihtiyaç bulunmamakta olup, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği" gerekçesiyle iptal kararının BOZULMASINA karar vermiştir. Bozma kararı 21.07.2017 tarihinde Şirketimiz tarafından tebellüğ edilmiştir. Davacı tarafça karar düzeltme yoluna başvurulmuş olup, karar düzeltmeye cevap verilmiştir. Halen karar düzeltme sonucu beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.