09 / 08 / 2022

Atlas Global Gayrimenkul Ve Emlak Danışmanlığı Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Atlas Global Gayrimenkul Ve Emlak Danışmanlığı Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Ataşehir'de Levent Keleş tarafından kuruldu.
Atlas Global Gayrimenkul Ve Emlak Danışmanlığı Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Ataşehir'de Levent Keleş tarafından kuruldu.

Atlas Global Gayrimenkul Ve Emlak Danışmanlığı Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:
- Her türlü Gayrimenkul ve emlak konusu ile ilgili danışmanlık hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek - Her türlü gayrimenkul acenteliği yapmak; gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. - Her türlü gayrimenkul projeleri geliştirmek, yapmak, projelere danışmanlık hizmeti vermek, gayrimenkul projelerinin pazarlaması ve satışına aracılık yapmak; - Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. - Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. - Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. - Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri inşaatını yapmak, almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. - Her türlü bina, apartman ve site yönetim hizmetleri vermek; hizmetlere aracılık yapmak; - Her türlü oto ve motorlu motorsuz araçların alımı satımını yapmak, - Her türlü araçların (Deniz Hava Kara taşıtlarının) kiralamasını yapmak, - Her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, (Otel İşletmesi, Kamp işletmesi, kültürel turlar vb.) - Her türlü yolcu biletlerinin satışına aracılık etmek, - Her türlü çağrı merkezi hizmeti sunmak ve çağrı merkezi hizmeti almak, - Her türlü ürünlerin çağrı merkezi aracılığıyla satışına ve pazarlamasına aracılık etmek 1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Sayfa Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finan-sal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans,know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8-Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.