02 / 07 / 2022

Avcılar Belediyesi irtifak ve intifa hakkı ihale ediyor!

Avcılar Belediyesi irtifak ve intifa hakkı ihale ediyor!

Avcılar Belediyesi tarafından, 18 katlı binanın yapım işine karşılık irtifak ve intifa hakkı ihale ediliyor..Avcılar Belediyesi tarafından, Avcılar Üniversite Mahallesi 1 pafta 20702 parsel sayılı bin 406 metrekare alanlı Belediye malı taşınmaz üzerine yapılan ve fiziki durumu yüzde 40.95 seviyesinde olan ve yapım işi devam eden 26 Haziran 2016 tarihinde sözleşme feshi yapılmış bulunan binanın yapım işi maliyeti karşılığında 14 (ondört) yıl süreyle irtifak/intifa hakkı tesis edilmek suretiyle ihale edilerek işletmeye verilmesi işi ihale ediliyor. İhale 13 Şubat'ta yapılacak.


Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU:

 

1 - Avcılar Üniversite Mahallesi 1 pafta 20702 parsel sayılı 1.406,00 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz üzerine yapılan ve fiziki durumu %40.95 seviyesinde olan ve yapım işi devam eden 26.09.2016 tarihinde sözleşme feshi yapılmış bulunan binanın yapım işi maliyeti karşılığında (Maliyet bedeli ödeninceye kadar intifa hakkı bedeli ile mahsuplaştırılacaktır. Maliyet bedeli ödendikten sonra aylık intifa bedeli idare veznelerine veya idare hesabına nakden ödenecektir. İntifa hakkı bedeli 1. (Birinci) yıl intifa bedelinin yapım süresi olan ilk 6 (altı) aylık süresince işletmeye tam kapasite açılmadığından ve işletme olmadığından her hangi bir ödeme yapılmayacaktır. İkinci 6 ay süresi için ihaleye esas olan aylık bedeli ile ikinci yılın ilk altı aylık bedeli maliyet bedelinden mahsuplaşma yapılmadan bir yıllık (6+6ay= 1 yıllık) bedeli ikinci altı ayın başında peşin olarak idare veznesine veya hesabına yatırılacaktır.) 14 (ondört) yıl süreyle irtifak/intifa (Uzun süreli gayri ayni hak tesisi) hakkı tesis edilmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek işletmeye verilmesi işi.

 

2 - İrtifak ve intifa hakkı tesisi.

İşin Adı                                     :  İrtifak ve İntifa hakkı tesisi

İlçe                                             :  Avcılar

Mahalle                                      :  Üniversite

Niteliği                                       :  3 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat ve 18 Normal kattan oluşmakta olan bina

Pafta                                          :  1

Parsel                                         :  20702

Parsel alanı                                :  1.406,00 m2

İşin tamamlanma ve

işletmeye açılma süresi              :  180 gün (6 ay)

Fiili durumu                               :  Fiziki durumu %40.95 seviyesinde yapılan ince işleri ve dış cephesi tamamlanmayan bina.

Sözleşme süre                            :  14 (ondört) yıl. (kira bitim tarihi: 09.03.2032)

Meclis karar Tarih/No               :  10.03.2017 tarih, 2017/28 sayılı karar

Encümen karar Tarih/No           :  18.01.2018 tarih, 64 karar no

Tapu Kaydı                                :  Tam

Takdir Kom. Raporu                  :  17.01.2018 tarih ve 1566563 sayı

Yaklaşık maliyet bedeli              :  20.808.201,09 TL + KDV (Bu bedel İnşaat, Makine Tesisatı, Elektrik Tesisatı bedelidir.)

 

 

Aylık Muhammen İntifa/İrtifak

Hakkı Bedeli                              :  Aylık: 123.858,00 TL + KDV Bir Yıllık: 1.486.296,00 TL + KDV (Yıllık kira/intifa bedeli peşin ödenecektir.)

İntifa/irtifak hakkı ödeme şekli  :  Özel şartların Madde 2. Gereği.

Geçici Teminat Miktarı %3        :  (Bir yıllık Muhammen İntifa Hakkı Bedelinin %3’üdür) 44.588,88 TL

İhale iştirak Teminatı %27         :  Yıllık bedelin %27=401.299,92 TL

İhale Usulü                                :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                           :  Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi                         :  2 defa

İhale tarih ve saati                      :  13.02.2018 tarih, Saat: 10.30'da

Şartname ve ekleri                     :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler         :  5393 sayılı Yasa ve 2886 sayılı Yasa

İhalenin yapılacağı yer               :  Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL

 

 

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonara alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.

 

 

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt ve yerleşim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri. (e-Devletten Alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,

6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

9. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. İşletme faaliyetinde bulunduğuna dair ilgili kurum, kuruluş vb. alınmış belge.

11. İsteklinin adli sicil kaydı, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddelerindeki suçlardan ve Terör suçlarından affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak şartı aranır.) Terör suçlarından affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması gerekmektedir,

12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

 

 

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

8. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

11. İşletme faaliyetinde bulunduğuna dair ilgili kurum, kuruluş vb. alınmış belge.

12. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

 

 

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

5 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu banka teyit yazısı ile birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 13.02.2018 tarih, Saat 09.00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

6 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat kaydolunur.

7 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

8 - İrtifak/intifa hakkı tesisi ile ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte Yükleniciye/işletmeciye aittir.

9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde teminatını yatırıp sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir.

12 - İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

13 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, İrtifak/intifa hakkı tesisi ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.