Avrasya İmar Harita Mimarlık Ve Kentsel Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Avrasya İmar Harita Mimarlık Ve Kentsel Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Avrasya İmar Harita Mimarlık Ve Kentsel Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi bugün Çekmeköy’de  100 bin TL sermaye bedeli ile Hürkan Uzun ve Mehmet Muaz Uzun tarafından kuruldu.


Avrasya İmar Harita Mimarlık Ve Kentsel Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi bugün Çekmeköy’de  100 bin TL sermaye bedeli ile Hürkan Uzun ve Mehmet Muaz Uzun tarafından kuruldu.

Avrasya İmar Harita Mimarlık Ve Kentsel Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi konusu:

KENTSEL DÖNÜŞÜM 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapı statüsüne giren alanlarda, sitelerde ve yapılarda her türlü kentsel dönüşüm projelendirmelerinin teknik, bürokratik, iş ve işlemlerinin takibi uygulaması ve danışmanlık hizmetlerinin yapılması aşamalarında; Riskli alanın: Mevcut Durum Tespiti ve Analizi, Alan İçerisindeki Mevcut Taşınmazların Tespiti, Hak Sahipliği Tespiti, Alan İçindeki Taşınmazların Kıymet Taktir Raporlarının Düzenlenmesi, Alana Dair Yöntem Ve Metodoloji Belirlenmesi, Projeye Dair Fizibilite Analizinin Yapılması, Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı Taslaklarının Hazırlanması, Alana İlişkin Kavramsal Proje ve Kentsel Tasarım Projesi Yapımı, Hak Sahipleri İle Anlaşmaların Yürütülmesi ve Sözleşmenin İmzaya Hazır Duruma Getirilmesi, Kamulaştırma Detay Alımları Uygulamaya Esas Mimari Avan Projeleri, Tüm Verilerin Ve Sürecin CBS Ortamına Aktarılması. Riskli yapının/yapıların: çevre ve şehircilik bakanlığı, tapu ve kadastro müdürlüğü, büyükşehir belediyesi ve ilçe Belediyesi ile ilişkiler, Envanter Mevcut Durum Çalışmaları, Hak sahipliği tespiti, mülkiyet bilgileri, Mevcut imar ve yapı izin belgeleri, Mimari Çalışmalar, Vaziyet planı, kentsel tasarım projesi, Mimari avan proje (uzlaşı amaçlı),Planlama/İmar Çalışmaları,1/1000 imar plan tadilat çalışmaları, İmar uygulama (15-16 veya 18.madde uygulaması),Uzlaşı Sözleşmesi Çalışmaları, Hak sahipleri ile müzakere ve sözleşme, Dönüşüm ve dağıtım modelinin oluşturulması, Katılım ve dağıtım listelerinin hazırlanması, Takip Çalışmaları,gayrimenkul danışmanlığı. Satın alma/kamulaştırma işlemleri takip hizmetleri, Sözleşme/vekaletname/noter işlemleri/riskli bina/tapu harçları takip işleri, Tahliye ve kira, kredi desteği (taşıma-kira yardımı) işlemlerinin takibi. GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. MİMARLIK MÜHENDİSLİK: Her türlü mühendislik işlerinde plan proje çizmek, çizdirmek. Mühendislik işlerinde yetki belgesi kiralama. Şirket personeli için ve şirket için yurt içi ve yurt dışı eğitimde ve seminerlerde bulunabilme programlar düzenleyebilme. Mühendislik projelerinin hesaplarının ve hizmetlerini yapmak veya bir kısmını ya da tamamını diğer proje bürolarına yaptırmak, her türlü iç ve dış mekanların dekorasyonunu yapmak bununla ilgili projeler hazırlamak veya hazırlatmak konusu ile ilgili mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek ve her türlü projelendirme işleri taahhüt, müşavirlik, danışmanlık hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Alet araç ve gereçleri satın almak ithal etmek kiralamak, kiraya vermek. Gerek kamu gerekse özel sektörler tarafından yapılmak istenen projeler için ihaleye girmek, müşavir firma olarak çalışmak. GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM: Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertarafı ile iştigal etmek ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek 2- Tehlikeli atıkların bertarafı ile iştigal etmek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek 3- Kompost tesisleri kurmak, işletmek 4- Her türlü atığın satış, pazarlama, ithalat ve ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek 5- Yukarıda belirtilen amaçların tahakkuku için: a) Konusuna giren her türlü atık ve mamul maddelerin tasnifi, depolanması, nakli ve dağıtımı için gerekli her türlü tesisleri, teçhizatı, vasıta, arazi ve binaları satın alabilir, kurabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, malların teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. b) Amaç ve konu içinde kalmak veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişebilir, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapabilir, şahıs ve sermaye ortaklığı, iş ortaklığı, (joint venture) ve konsorsiyum kurabilir ve kurulmuş olanlara iştirak edebilir, gerektiğinde bunları, satabilir, devredebilir ve tasfiye edebilir. (i) Amaç ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

 Adres: Merkez Mah.Piri Reis Cad. No:56 B/3 Çekmeköy