Ayden Turizm İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Ayden Turizm İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Ayden Turizm İnşaat Anonim Şirketi, Deniz Kuş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 12 milyon 412 bin 131 TL sermaye ile 3 Temmuz'da Üsküdar, Altunizade Mahallesi'nde kuruldu.


Ayden Turizm İnşaat Anonim Şirketi, Deniz Kuş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 12 milyon 412 bin 131 TL sermaye ile 3 Temmuz'da Üsküdar, Altunizade Mahallesi'nde kuruldu.


Ayden Turizm İnşaat Anonim Şirketi iş konusu, Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Şirket, işletme konularını gerçekleştirmek için ve konuları ile ilgili olmak kaydı ile, a) Konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yolu ile alabilir ve teknik yardım, destek sözleşmeleri yapabilir, pazarlayabilir. b)Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında mümessillik, temsilcilikler, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar  açabilir, her türlü taşımacılık, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir. c) Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir. d)Konusu ile ilgili, aracılık yapmamak kaydı ile, mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir. Gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir. e)Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, devlet ve ticari kuruluşların kredi, teşvik, ve desteklerinden yararlanabilir. f) Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, telif hakları, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, know-how, good-will royalty, franchising gibi gayrı maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.  g)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. h)      Şirket konusu ile ilgili fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, teşvik ve destek alabilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.


Ayden Turizm İnşaat Anonim Şirketi adres: Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Oymacı Sokak, 18