28 / 05 / 2022

Aydın Didim'de hazineye ait arazi özelleştirilecek!

Aydın Didim'de hazineye ait arazi özelleştirilecek!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesinde bulunan 654,77 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsamına alındı.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/38

Konu          :  Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi,

                       854 ada, 55 parselde bulunan taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 22/05/2015 tarihli ve 3225 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/05/2014 tarihli, 2014/42 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 55 parseldeki 654,77 m2 (üzerindeki bina ile) yüzölçümlü taşınmazın “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca :


“Söz konusu taşınmazın, 2.620.000 (İkimilyonaltıyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.