Aydoğanlar Yapı Malzemeleri şžirketi iflas etti!

Aydoğanlar Yapı Malzemeleri şžirketi iflas etti!

Ankara Asliye 8.Ticaret Mahkemesi Aydoğanlar Yapı Malzemeleri inşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret Limited şžirketi'nin iflasına karar verdi...Müflisin Adı ve Adresi  : Aydoğanlar Yapı Malzemeleri inşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret Limited şžirketi
Rüzgarlı Sokak No: 16/66 Ulus Altmdağ/ANKARA

İflasın  açıldığı tarih: 22.12.2010 Günü Saati: 15,00

Ankara Asliye 8.Ticaret Mahkemesinin 2009/756 Esas ve 2010/676 Karar sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazıtı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan:

1-  Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri,

2-  Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde (ie.if.iCnun 336. maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-  Müflis mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyle bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özüre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları (k,ifK.m336),

4-  07.02.2011 günü saat: 15.30'da  Ankara  iflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bÜ®r vekil göndermeleri, müflis ve müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 10.01.2011       (İCİf.K.m.219,336)
Dosya No: 2010/28