Ayvenli Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Limited Şirketi kuruldu!

Ayvenli Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Limited Şirketi kuruldu! Ayvenli Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Limited Şirketi kuruldu!

Ayvenli Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Limited Şirketi bugün Avcılar'da 60 bin TL sermaye bedeli ile Enver Ayvenli ve Hasan Ayvenli tarafından kuruldu.


Ayvenli Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Limited Şirketi bugün Avcılar'da 60 bin TL sermaye bedeli ile Enver Ayvenli ve Hasan Ayvenli tarafından kuruldu.

Ayvenli Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Kentsel dönüşüm kapsamında eski binaları yıkıp yeniden yapmak. 8-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 10-Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 11-Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 12-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 13-Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında komisyonculuk , mümessillik , acentelik ,bayilik alabilir, verebilir, yürütebilir, bu faaliyetleri kendisi için başkasına gördürebilir ve var olanlara iştirak edebilir.Projelendirme,danışmanlık, mühendislik ve taahhüt işleri yapabilir ve kendisi için başkalarına yaptırabilir 14-Şirket çalışma konusu ile ilgili olarak her türlü donanım, cihaz, alet, her türlü makine ve aksamları ile yedek parça ve malzemelerinin alımı, satımı,ithalat ve ihracatını yapmak, konusu ile ilgili her türlü donanım, cihaz, makine ve aksesuarlarının leasing yolu ile alımını yapabilir.Distribütörlük alır ve bayilik verebilir. 15-Şirket yukarıda belirtilmiş konularla ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir.Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için tesisler kurmak , kiralamak, satın almak. Şirketin gayeleri ile sinai ve ticari teşebbüslere tamamen veya kısmen katılmak.Özel ve resmi kuruluşlarla yerli ve yabancı sermaye ile her türlü işbirliği yapmak. Yeni ortaklıklar kurmak, mevcut şirketlere katılmak , konusu ile ilgili müessese işletmek.Mümessillik ve bayilikler alıp vermek . Konusu ile ilgili özel ve resmi ihalelere katılmak. 16-Şirket konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından gerçek ve hükmi şahıslardan borç alabilir,banka veya finans kuruluşlarıyla kısa,orta ve uzun vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi kullanabilir.Menkul ve gayri menkulleri satın alabilir,kiralayabilir,bunları temlik,ipotek ve rehnedebilir,bunları fek edebilir.Faaliyetinin gerektirdiği her çeşit istikraz ve ikrazda bulunabilir. 17-Şirket ihtiyacı için her türlü motorlu nakil vasıtaları ve iş makineleri alabilir,ihtiyacından fazlasını satabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir. 18-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi. 19-Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin veya üçüncü kişilerin (özel ve tüzel kişiler) borçlarını ve alacaklarını temin etmek amacı ile ipotek,rehin,kefalet ve diğer teminatları almak veya vermek.

Adres: Gümüşpala Mah. Şükrübey Cad. Murat Ap.N.2/5 AVCILAR