Bağcılar Uyum Market binası icradan satılıyor!

Bağcılar Uyum Market binası icradan satılıyor! Bağcılar Uyum Market binası icradan satılıyor!

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mahallesi, Bağcılar Caddesi üzerinde yer alan Uyum Market tarafından kullanılmakta olan bina ve arsası icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mahallesi, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan ve  Uyum Market tarafından kullanılmakta olan bina ve arsası 14 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu gayrimenkul için ilk ihale tarihi 12 Haziran 2018 olarak belirlendi. 

Satışa konu taşınmazlar; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1158 ada 1 parsel, Bağcılar Caddesi, No: 181, 1158 ada 2 parsel 615 Sokak, No:4 kapı nosu ile yer almaktadır. Taşınmazların bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam, 3-4 katlı alt katlar ticaret, üst katlar konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, alt ve orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.

1. SIRADA SATILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa ilişkin dosyada mevcut 26/02/2018 tarihli bilirkişi raporuna ve 02/03/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu 1158 ada 1 parsel; 1164,95 metrekare alanlı arsa üzerine bodrum+zemin kat+1 normal kattan müteşekkil, betonarme, ikiz nizamda inşa edilmiştir. Konu bina için Kat irtifakı tesis edilmemiştir. Bina yaklaşık 39 yaşındadır. "denilmektedir.

Kıymeti : 13.305.000,00 TL
1. Satış Günü : 12/06/2018 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 12/07/2018 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2. SIRADA SATILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa ilişkin dosyada mevcut 26/02/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu;1158 ada 2 parsel; 135,36 metrekare alanlı arsa üzerine bodrum+zemin kat kattan müteşekkil, betonarme, ikiz nizamda inşa edilmiştir. Konu bina için Kat irtifakı tesis edilmemiştir. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Yapılan tespitlere göre bina toplam yaklaşık brüt 250 m² kullanım alanlıdır. Binada elektrik, sıhhi tesisat tesisatları mevcuttur. Bina bakımsız olup yaklaşık 39 yaşındadır."denilmektedir.

Kıymeti : 700.000,00 TL
1. Satış Günü : 12/06/2018 günü 16:35 - 16:45 arası
2. Satış Günü : 12/07/2018 günü 16:35 - 16:45 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

SATIŞ ŞARTLARI : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/112 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/04/2018

 

Öznur YASLI/Emlakkulisi.com