12 / 08 / 2022

Bahçelievler'de icradan 950 bin TL'ye atölye ve dükkan!

Bahçelievler'de icradan 950 bin TL'ye atölye ve dükkan!

Bakırköy 7. İcra Müdürlüğü; Bahçelievler, Yenibosna'da yer alan atölye ve dükkanı satıyor. Atölye ve dükkanın ihalesi 4 Nisan 2011 günü yapılacak... Verilen ilan şu şekilde;

Borçlu'ya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli/hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmazların tamamı, Bakırköy 7. icra Müdürlüğü kaleminde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1-SATILACAK TAşžINMAZIN TAPU KAYDI: 1- İstanbul İli, Bahçelievler ilçesi.Yenibosna Mah, 1542 Ada 13 nolu Parselde kayıtlı 101.006,61 m2 miktarlı, 2 bodrum, 1 zemin A blok 6 M blok 8 normal katlı 2 bloktan oluşan kargir işyeri nitelikli taşınmazın 164/171479 arsa paylı M Blok, l.Kat 531 nolu dükkanın tamamı. 2-istanbul ili, Bahçelievler İlçesi.Yenibosna Mah. 1542 Ada 13 nolu Parselde kayıtlı 101.006,61 m2 miktarlı, 2 bodrum, 1 zemin A blok 6 M blok 8 normal katlı 2 bloktan oluşan kargir işyeri nitelikli taşınmazın 47/171479 arsa paylı A Blok, 2. Kat 569 nolu Atölyenin tamamı.

2- İMAR DURUMU: Satışa çıkarılan taşınmazlar hakkında; Bahçelievler Belediye Başkanlığı imar ve şžehircilik Müdürlüğü tarafından verilen 12.10.2010 tarih ve 15082 sayılı imar durum yazısında Bahçelievler ilçesi Yenibosna 243 ds 2d pafta 1542 ada 13 parsel 21/06/2009 taktik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama imar Planında Küçük Sanayi Alanında kalmaktadır ve Büyüşehir Belediye Başkanlığınca KAKS:3.00 olarak onanan 27/06/1997 tarih 97/1600 sayılı avan projeye göre uygulama yapılacaktır denilmiştir.

3-TAşžINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI : Satışa konu taşınmazlar; Bahçelievler ilçesi, Yenibosna çobançeşme Mahallesi, Basın Ekspres Yolu, 29 Ekim Caddesinde, tapunun 1542 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı 101.006,61 m2 miktarlı arsa dahilinde yer alan 1 dış kapı numaralı kat mülkiyeti tesisli Kuyumcukent Sitesinde: 47/171479 arsa paylı A Blok 2.Kat (569)bağımsız bölüm numaralı Atölyenin tamamı ile, 164/171479 arsa paylı M Blokl.Kat (531) bağımsız bölüm numaralı dükkanın tamamı niteliğindedir. Tamamı 101.006,61 m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan Atölye Blok (A Blok) ve Mağaza Blok (M Blok)olmak üzere iki bloklu. Mağaza Bloğu 2 Bodrum kat+ Zemin kat+2 Normal katlı,1 ve 2. Bodrum katlarında garaj ve otopark, zemin ve normal katları mağaza olan. Atölye Bloğu Bodrum kat+Zemin kat+5 Normal katlı, bodrum katında otopark ve ramat atölyeleri, zemin ve normal katlarında atölyelerde ibaret. B.A.K tarzda, l.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bloklarında elektrik, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma ve havalandırma tertibatlı, katlarında müşterek WC -Lavabo mahalleri ikmal edilmiş ana binada yer alan taşınmazlar; A Blok 569 bağımsız bölüm numaralı atölye: Mahallinde Atölye Blok olarak adlandırılmış olup 2.sokakta ve 1 kapı numarası almaktadır. Atölye iç ölçüleri itibariyle 57 m2 alana sahip, atölye içerisinde büro mahalli teşkil edilmiş durumda, seramik zeminli, atölye kısmı laminat parke döşemeli, kat koridoru cephesi alüminyum doğramalıdır. M Blok 531 bağımsız bölüm numaralı dükkan; Mağaza bloğu 1.Katta yer almakta olup kat koridoruna cepheli konumda, 7,50 mt cephe. 15.50 mt derin ¬lik olmak üzere 116,25 m2 alana sahip, tek hacim şeklinde, seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalıdır. Satışa konu taşınmazlar bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda. Dünya Ticaret Merkezi. Yeşilköy Havaalanı, Serbest Bölge, Dış Ticaret Kompleksi ve İhracatçılar Birliği'nin yer aldığı bölgede, E5 ve TEM Otoyolunu birleştiren arter üzerinde, civarın talep gören ticaret alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

4-  TAPU KAYDINDA VARSA MÜKELLEFİYETLER:

a.H:TEK GN MD LEHİNE 28.26M2 LİK KISIM ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI (Başlama Tarih:25/12/1992. Bitiş Tarih: 25/12/1992-Süre:-) (Tarih:25.12.1992- Yevmiye: 806)

b.  H:TEK GENEL MOD LEHİNE 7774.00M2 LİK KISIM ÜZERİNE İRTİFAK HAKKI (BaşlamaTarih: 15/10/1998     Süre:) (Tarih: 15.10.1998 - Yevmiye: 7480)

c.  H: 4070.76 M2 LİK KISIM ÜZERİNDE ENERJİ NAKİL HATTI İçİN TÜRK ELEKT.İLETİşžIM A.şž. LEHİNE İRTİFAK HAKKI(BaşlamaTarih:30/l 1/2007 Süre:) (Tarih:30.11.2007-Yev: 15646)

d.  Yönetim Planı: 12/06/2008 (Tarih: 17.06.2008 Yevmiye:9285)

e.  KIRA şžERHI:03/10/2005 YEV:10312 TEDAşž LEHİNE 31742 NOLU TRAFO MERKEZİ VE GEçİşž YERİ İçİN 99 YILLIĞI 1 TLDEN 99 YIL SÜRE İLE(Tarih:03.10.2005-Yev: 10312)

5-  TAKDİR OLUNAN KIYMET ve SATIşž SAATLERİ:

531 nolu dükkanın tamamına 700.000-TL. (yedi yüz bin TL.) kıymet takdir edilmiştir. Satış saati 14:30 -14:40 arasındadır. 569 nolu atölyenin tamamına 250.000-TL (iki yüz elli bin TL.) kıymet takdir edilmiştir. Satış saati 15:00 -15:10 arasındadır.

6-  SATIşž şžARTLARI:

Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti ve satış saatleri belirtilen taşınmazların; 1 .Satışı; 04.04.2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Bakırköy 7.icra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

2. Satış: 14.04.2011 günü yukarıda belirtilen aynı saatler arasında ve aynı sıra ile aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. şžu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın 'şartsız, kesin ve süresiz' teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre 'döviz' teminat olarak kabul edilmez.

b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahil (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile ) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, işyerlerinde ve mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda tarla bina han, otel ve arsalarda..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri müşteri tarafında Ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satun harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.

c- ihaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının, taşınmazın eklentilerinin, hukuki semerelerinin. Taşınmazın birleştirilmesi durumunun, IIK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, irtifak hakları, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

d- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

e- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılarr ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

f- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

g- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda bilertilen dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Dosya No: 2010/4077 Tal.


Kübra Genç/Emlakkulisi.com