Baj Yapı Limited Şirketi kuruldu!

Baj Yapı Limited Şirketi kuruldu!Baj Yapı Limited Şirketi, Şamil Kanşat Bar ve Nusret Baş ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Kartal, Soğanlık Yani Mahallesi, Ömer Seyfettin Sokak'ta kuruldu.


Baj Yapı Limited Şirketi, Şamil Kanşat Bar ve Nusret Baş ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Kartal, Soğanlık Yani Mahallesi, Ömer Seyfettin Sokak'ta kuruldu. 


Baj Yapı Limited Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  d. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,  altyapı,üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi  gereği işi yapmak ve teslim etmek e. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. f. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. g. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. h. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Diğer taraftan şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için,şirket faaliyetleri ile sınırlı olarak, Şirket yukarıda yazılı bütün bu hususları bizzat veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklaşa yapmak, şirketlere iştirak etmek, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şi rketlerin hisselerini almak,  devretmek.Yabancı sermaye ile  ilgili özel konumdaki hükümlere göre  ortak faaliyetlere girişmek, iştigal konuları ile ilgili ihracat ve ithalat yapmak, kamu ve özel kuruluşların açtığı ihalelere iştirak etmek,  konusu  ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, temsilcilik , bayilik,acentelik, distribütörlük yapmak gibi faaliyetler yapar.Şirket, gayeler ine ulaşabilmek için her türlü gayrimenkul ,makine, tesis, demirbaş eşya, nakil vasıtası,imalathaneler. atölyeler, soğuk hava depoları ile fabrikalar satın alabilir, inşa edebilir, bunları inşa ettirebilir. İktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları devir temlik veya ferağ ve terkin edebilir, kiraya  verebilir veya bu tip kıymetleri kiralayabilir,sahip olduğu veya olabileceğ i taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine ve aleyhine ipotek verebilir ipotek alabilir.rehin verebilir rehin  alabilir ipotekleri fek ettirebilir bu tasarruflarda bulunurken vekil tayin edebilir. Şirket konuları ile ilgili olarak ve gayesine  ulaşmak için yerli  ve yabancı sermaye ile ortaklıklar tesis edebilir her türlü teknik bilgi know-how patent ihtira beratı lisans marka ruhsatname imtiyaz ve benzeri hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir devir edebilir yurt içi ve uluslararası ihalelere katılabilir. Şirket yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarından uzun orta ve kısa vadeli kredi temin edebilir kambiyo taahhütlerinde bulunabilir,mutemet tayin ed ebilir. Şirket konusu ile ilgili bilcümle alet edevat cihaz ve emtiaların alım satımı komisyonculuğu kiraya alıp verme teşhir etme ithalatı ihracatı bunlara bağlı olarak bayilik acentelik, distribütörlük temsilcilik yapmak tesisi kurmak finanse etmek finansman bulmak gerekli yatırımlar yapmak kiraya vermek gibi faaliyetler yapar.Kendine veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ihtiyacı olan inşaat onarım ve tadilatı yapar veya yaptırır.Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde aynı haklar tesis eder, tapuya şerhler koydurur ve ipotek alıp verir.  Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulunca karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.  


Baj Yapı Limited Şirketi adres: Kartal, Soğanlık Yani Mahallesi, Ömer Seyfettin Sokak 5/2