Bakırköy'de 17 milyon TL'ye kültür merkezi ve evlendirme dairesi yaptırılacak!

Bakırköy'de 17 milyon TL'ye kültür merkezi ve evlendirme dairesi yaptırılacak!


Bakırköy Belediye Başkanlığı, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde kültür merkezi ve evlendirme dairesi yaptırıp, 29 yıllığına intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle yapım ve işletilmesi işini ihale edecek. İşin muhammen yapım bedeli 17 milyon 24 bin 192 TL olarak belirlendi.


Bakırköy Belediye Başkanlığı, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde kültür merkezi ve evlendirme dairesi yaptırıp, 29 yıllığına intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle yapım ve işletilmesi işini ihale edecek. İşin muhammen yapım bedeli 17 milyon 24 bin 192 TL olarak belirlendi.

Bakırköy

KÜLTÜR MERKEZİ VE EVLENDİRME DAİRESİ’NİN İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMEK SURETİYLE YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul İli Bakırköy Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi 267 ada 170 parsel sayılı taşınmazda yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası yanındaki 3.248,21 m² inşaat alanlı Bodrum, Zemin, 1.Kat ve 2.Kattan oluşan Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi; 1 adet Davet ve Balo Salonu, 1 adet Büfe, 2 adet Nikah Salonu, 2 adet Gelin Odası, 1 adet Takı ve Fotoğraf Alanı, 1 adet Kafeterya, 1 adet Kokteyl Salonu, 4 adet dükkan gibi mağazalardan oluşacak bina ile ekli krokide (A) ile gösterilen 2071,77 m²’lik alan için 29 yıl süreli irtifak hakkı ile intifa hakkı tesis edilerek yapım ve işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine (Açık Teklif Usulü) göre ihalesi.

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI: 2.1 İhale 28/12/2021 Salı günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adresi: Yeni Mahalle, Kennedy Cad. No:200 Sahilyolu/Bakırköy) 2.2 İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.) 2.3 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)

3- MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI: İnşaatın ince işçilik yapım maliyeti yaklaşık muhammen bedeli 17.024.192,33-TL’dir. İntifa hakkı muhammen bedeli aylık 55.000,00-TL’dir. Geçici Teminatı ise her iki muhammen bedelin toplamı olarak 1.061.051,54-TL olup ihale dosyasına eklenecektir.

4- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU: 4.1 2,500.00- TL (İkibinbeşyüz Türk Lirası) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 4.2 Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir. İhalenin yapılmasından sonra ihaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatından itibaren bir ay içerisinde iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır. 4.3 Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.) 4.4 İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi, 4.5Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak; • Nüfus Müdürlüğünden 2021 yılında alınmış ikametgah belgesini, • Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini, • Noter tasdikli imza beyannamesini, • Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı, • İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge, • Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı 4.6 Tüzel kişiler , yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak; • İlgisine göre 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi, • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, • İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge, • Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı 4.7 Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak; • Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri, • İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı belge, • Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair” 4.8 Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’ üncü maddelerine ek olarak; • İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesini, vekalet edilecek kişinin gerçek yada tüzel kişi olmasına bağlı olarak gerçek yada tüzel kişilerden istenen diğer belgeler. • İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge, • Dilekçe,” İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair” • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. 4.9 Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)’üncü maddelerine ek olarak; • Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, • Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini, • İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge, • Dilekçe,” İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair” • İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine getirmek zorundadır. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge, Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge, Şirket olarak ihaleye katılanlardan şirket ortaklarının şahsi kefaletleri istenecek olup; şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından müteselsilen sorumludur. Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesi ile dava yada icra takibine yansımış hiçbir hukuki ihtilafının olmaması gerekir. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) -1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi -1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar -1 adet en az 1 yıl deneyimli Harita Mühendisi -1 adet en az 1 yıl deneyimli İnşaat Teknikeri -1 adet en az 1 yıl deneyimli İş Güvenliği Uzmanı -4 adet en az 1 yıl deneyimli Güvenlik Personeli

5- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.

6- İHALE ŞARTNAMESİ VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.

7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ: İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 27/12/2021 Pazartesi günü saat 16.30’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan olunur.