Balıkesir'de inşaat yapım karşılığı gayrimenkul kiraya verilecek!

Balıkesir'de inşaat yapım karşılığı gayrimenkul kiraya verilecek! Balıkesir'de inşaat yapım karşılığı gayrimenkul kiraya verilecek!

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde taşınmaz kiraya verilecek

VERİLEN İLANA GÖRE;

T.C. BAşžBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

TC. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz mevcut imar durumuna (Konut Dışı Kentsel çalışma Alanı) göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde (yap-işlet-devret) 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkartmıştır.

İLİ                                                  :Balıkesir
İLçESİ                                     : Edremit
BELDESİ                                :Yolöeren
PAFTA NO                           :19.K.II.B
ADA NO                                   :154
PARSEL NO                       :1
YÜZÖLçÜMÜ                     :9.893.62 M2
VAKIFLAR MECUS KARARI
TARİH VE SAYISI                           : 23.05.2011 tarih ve 340/271 sayılı Vakıflar Meclisi Karan.
MUHAMMEN İNşžAAT BEDEL : 3.358.141,97 TL (Bu bedel inşaat maliyeti bedelidir.) (OçmilyonüçyüzelsekizbinyüzkırkbirTürkLirasıdoksanyedikuruş)
GEçİCİ TEMİNAT  : 100.744,26 TL (YüzbinyediyüztarkdörtTürkürasıyirmialtıkuruş)
(Bu bedel muhammen bedelin %3'ünü teşkil etmektedir.)
İHALE GÜNÜ  : 20.07.2011 çarşamba
İHALE SAATİ  : 14:00

A- Manda özellikleri belirtilen taşınmazın;

1-  Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere; imar durumunda belirtilen (Konut Dışı Kentsel çalışma Alanı) fonksiyonu doğrultusunda projelendirilmesi, yapılacak olan tesise ait mimari, stat, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, idaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınması, ilgili belediyeye otopark bedelinin ödenmesi, inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının idaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin ilk 3 (üç) yıl içerisinde tamamlanması aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın idaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi,

2-  Taşınmazın imar durumunun, Edremit Belediyesinin 24.02.2011 tarih ve 249 sayılı yazısında belirtilen (Hmax = 11.00 m, E (Emsal): 0,50) yapılaşma şartlan doğrultusunda tadil edilmesi,

3-  Tadilat yapılmadığı takdirde veya başka bir nedenle kabul edilen 4.946,81 m2'lik inşaat alanının sağlanamadığı takdirde öngörülen kira bedellerinde indirim yapılmaması, söz konusu alanda artış olduğu takdirde oransal olarak hesaplanan kira bedellerine yansıması,

4-  Yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin alınması, altyapının sağlanması, idaremiz ile ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, ilgili belediyeye gerektiği halde otopark bedelinin ödenmesi, inşaatın gerçekleştirilmesi, tüm finansmanının sağlanması, tesisin inşaat yapım süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yılı geçmemesi,

5-  şžehir Plancısı Nevin SAYMAN'a idaremizce hazırlatılan ve yatırıma konu 154 ada, 1 parsel nolu taşınmazı da içine alan Edremit Belediyesinin imar hudutları dahilinde bulunan eski 3 nolu, 35.160,00 m2 yüzölçümlü parselin tamamını ve eski 2 nolu parselin yaklaşık 22.500,00 m21ik bölümünü kapsayan, toplam yaklaşık 57.660,00 m2'lik alanın, 1:1000lik Uygulama imar Planı Hazırlanmasının bedelinin şžehir ve Bölge Plancıları Odasının geçerli En Az Fiyat Tarifesi üzerinden, yüklenici tarafından plan müellifi Nevin SAYMAN'a ödenmesi,

6-  Kira bedellerinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren;
a)  inşaat süresince (ilk 3 yıl) aylık sabit 1.000,00 TL.
b)  4. yıl aylık 5.000,00 TL.
c)  5. yıldan 39. yılın sonuna kadar yer yıl ayrı ayrı olmak üzere bir önceki yılın aylık kira bedeline ÜFE oranında artış yapılarak bulunacak olan aylık kira bedeli kadar kira alınması,

7-  Sözleşme süresi sonunda tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç (1) ay içerisinde idaremize teslim edilmesi,

8-  ilgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden 39 yıllık süre dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine, yapılacak olan masrafların 39 yıllık sürenin sonunda her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair noterden taahhütname alınması,

9-  Kiracı tarafından vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

10-  Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarının sökümden sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri işletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların durumu, mevsimsel koşullan ve diğer nedenleri dikimi müsait olmayanların ise odun olarak satılıp bedelinin Bölge Müdürlüğümüze ödenmesi amacıyla Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri işletme Müdürlüğüne teslim edilmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin işin yüklenicisi tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri işletme Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, buna karşılık ürünün değerlendirilmesinin yükleniciye ait olması,
şžartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde inşaat süresi olan 3 (üç) yıl dahil olmak üzere toplam 39 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre (Konut Dışı Kentsel çalışma Alanı) projelendirilerek inşaat yaptırtmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.
B- ihale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan ihale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
C- ihale şžartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi Naciye Hanım Sokak No: 7/BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilecek ve alınabilecektir.
D- istekliler; ihaleye katılabilmek için ise; ihale şžartnamesinin 6. (altıncı) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. (yedinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne imza karşılığı teslim etmelidir, (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.) Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1)  iç zarf (teklif mektubunu içerecektir.)

2)  ihaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde TC. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde TC. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim)

3)  Türkiye' de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim,

4)  ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacaktan belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

5)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi, (ihalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.)

6)  istekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri,

7)  Ortak girişim olması halinde bu iş için noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

8)  Teknik Personel Taahhütnamesi.

9)  ilgili Bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiş banka referans mektubu, (isteklinin en az tahhüt konusu işin muhammen bedelinin asgari % 10'u (yüzde on) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari % 10'u kadar (yüzde on) kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.) Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır.

10)  isteklinin ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

11)  ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi,

12)  ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı,

13)  Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve şartnamenin 14. (on dördüncü) maddesinde yazılı 100.744,26 tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici temi ¬natın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün TC. Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez şžubesi nezdindeki TR 73 0001 5001 58007266231283 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet ihale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır,)

14)  istekli tarafından bütün sayfalan imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni.
E- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
F- Tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
G- idare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.  

BASIN: 42905

Detaylı bilgi için tıklayınız


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com