Başakşehir'de 9 milyon 340 bin TL'ye satılık arsa!

Başakşehir'de 9 milyon 340 bin TL'ye satılık arsa!İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan 20.756,78 metrekare yüzölçümlü arsa 9 milyon 340 bin TL bedel ile icradan satılıyor.


İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan 20.756,78 metrekare yüzölçümlü arsa 9 milyon 340 bin TL bedel ile icradan satılıyor. 


Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir ilçesi,Kayabaşı Mah. Resneliçiftliği Mevkii, 1867 Parselde kayıtlı 20.756,78 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Bilirkîşi raporuna göre: Yerinde yapılan incelemede; 20.756,78 m2 yüzölçümlü, tarla ana taşınmaz nitelikli taşınmaz boş olup. Sazlıdere Barajı ile bağlantılı dereye (kanala) paralel giden istiklal Caddesi arasında yer almaktadır. Söz konusu tarla geometrik olarak üçgene benzemektedir. Taşınmazın doğu cephesi İstiklal Caddesine cepheli, güney cephesi ise dereye (kanala) cepheli konumdadır. Taşınmazın çevresinde yerleşim bulunmamakta,çevresinde boş tarlalar mevcuttur.Taşınmaz beyanlar hanesinde yazılı E7 inşaat Malzemeleri Yapı Market ithalat ihracat San. Ve Tic. A.Ş. Konusu: Ayni Sermaye Bireştirimi, 09/04/2007 tarih ve 4233 yevmiye sayılı Sit Alanı şerhi, 15/09/2010 tarih ve 9354 yevmiye sayılı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır şerhi, 13/05/2013 tarih ve 7064 yevmiye sayılı Küçükçekmece Kadastro Müdürlüğünün Rezerv Yapı Alanında Kalmıştır şerhleri ile birlikte satışa çıkarılmıştır.Yüzölçümü : 20.756,78 metrekare


İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün imar durumunu bildirir 02.12.2015 târih ve 67507953-310.05-E. 10335-14523 sayılı yazısı dosyada mevcut olup; ilgili yazıdan özetle; Başakşehir ilçesi. Kayabaşı Şahintepe mah. 1867 parsel: 1/5000 ölçekli “26.02.2007 t.t.li Altınşehir revizyon Nazım imar Planı” kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırları içerisinde kalmakta olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı,Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 04.11.2015 tarih ve 17780 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamı’nın 26.10.2015 tarihli ve 17685 sayılı Olurları iie onaylandığı bildirildiği, 1867 parsel 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında “Rezerv Yapı Alanfnda kalmakta olduğu, bu itibarla söz konusu alandaki tüm uygulamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut GYO A.Ş. arasında 08.08.2012 tarihli işbirliği protokolü hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olduğu,Bilahare 20.12.2012 tarih ve 19564 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Olur’u ile 1867 parseli de içine alan Avcılar ilçesi, Tahtakale mahallesi ile Başakşehir ilçesi, Altınşehir mahallesinde yer alan yaklaşık 295 ha.’lık sahada, ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma yada ağır hasar görme riski taşıyan yapıların 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma kanununa göre kamulaştırılması veya gerek görülmesi halinde anılan Kanunun 27 inci maddesine istinaden acele kamulaştırılması ve kamulaştırma/acele kamulaştırma iş ve işlemlerinin 08.08.2012 tarihli protokol kapsamında  TOKİ  tarafından yürütülmesi hükmü uyarınca kamulaştırma kararı alındığı bildirilmiştir.


Kıymeti: 9.340.551,00 TL


1. Satış Günü : 22/08/2017 günü 15:00 -15:05 arası

2. Satış Günü : 22/09/2017 günü 15:00 -15:05 arası

Satış Yeri : Küçükçekmece Belediyesi Mezat Salonu (Gültepe Mah. Bağlar Cad.

No:71 Fatih Camii Bahçesi-Muhtarlık Binasının 1 .Katı) Küçükçekmece/ISTANBUL 


Satış şartları: 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar

kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü

geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.

Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve

giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi

takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü

maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile

ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki

farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı

ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle

teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-İİK 127. Md. Göre Satış İlanı Tebliği: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında

belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine

kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca

bilgi almak isteyenlerin 2015/4005 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/05/2017 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.