Başyapıt Proje Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Başyapıt Proje Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Başyapıt Proje Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Aslan Ali Baş tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim 2014 tarihinde Kadıköy, Erenköy Mahallesi'nde kuruldu.


Başyapıt Proje Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Aslan Ali Baş tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim'de kuruldu. 


Başyapıt Proje Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A - 1. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak, 2. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek, 3. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak, 4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek, 5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek, 6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir. 7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir. 8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak, 9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak, 10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir. 12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir. 13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. 14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir. 15. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir. 17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir. 18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir. B- 1-Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir. C- 1-Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır. 


Başyapıt Proje Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Erenköy Mahallesi, Ethemefendi Caddesi, Hatboyu Sokak, No:2 Kat:1