27 / 09 / 2022

Batman'da 16 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Batman'da 16 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Batman Ciğerlo, Bileyder ve İrmi'de yer alan 4 adet gayrimenkulü 15 milyon 993 bin 400 TL bedelle satışa çıkardı.



Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Batman Ciğerlo, Bileyder ve İrmi'de yer alan 4 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 15 milyon 993 bin 400 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

Batman da 16 milyon TL ye satılık 4 arsa!

 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Batman İli, Merkez İlçesi, Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı No:34 adresinde bulunan Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü)adresinde bulunan toplantı odasında toplanacak olan İhale Komisyonu
huzurunda yapılacaktır.
2 - İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine nakit olarak yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğü veya Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin, mevduat veya katılım bankalarınca Geçici Teminat Mektubunun verilmesi halinde ise teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerine göre “kesin, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir (4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir),
d) İşin gereğine göre Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)'nce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

Batman da 16 milyon TL ye satılık 4 arsa!

f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususların belgelendirilmesi ve bu belgelerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.
3 - Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü)'nde bedelsiz olarak görülebilir.
4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
5 - 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6 - Satışı yapılacak olan taşınmazların satış bedellerinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000-₺'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000-₺'yi geçmesi halinde bu bedeller taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Ayrıca, ihale sonucu oluşacak bedel üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti alınacaktır
7 - İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.
8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, Batman Milli Emlak Müdürlüğüne ait (488) 213 3011 (Dahili: 1436-1437) no.lu telefondan, https://batman.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.




Geri Dön