16 / 08 / 2022

Beylikdüzü Belediyesi'nden 10.2 milyon TL'ye satılık 19 ev!

Beylikdüzü Belediyesi'nden 10.2 milyon TL'ye satılık 19 ev!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından Yakuplu Mahallesi'nde bulunan 19 evi satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin ihalesi 10 milyon 290 bin TL olarak belirlendi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Yakuplu Mahallesi'ndeki 19 evi satıyor. Taşınmazların satış ihalesi 20 Eylül 2018 günü saat 16:00'da gerçekleşecek. 
 

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 20/09/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat:10:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

Beylikdüzü Belediyesi nden 10.2 milyon TL ye satılık 19 ev!

 

1 - İdarenin
a) Adresi:  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2    Beylikdüzü/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası:  0 212 866 70 00 / 0 212 871 15 31

2 - İşin Adı:  “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız


3 - Bölümlerin Satışı


4 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
a) İhalenin yapılacağı yer:  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL
b) İhale Tarihi ve Saati:  20/09/2018 - 10:00
c) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat:  19/09/2018 - 16:00
d) Satılacak Taşınmazlar;

5 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
A) Kanuni ikametgâh belgesi.
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
C) Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;
a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun).
H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6’ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
İ) Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2   Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 19/09/2018 Çarşamba günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.