Beylikdüzü Belediyesi'nden 41 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Beylikdüzü Belediyesi'nden 41 milyon TL'ye satılık 4 arsa! Beylikdüzü Belediyesi'nden 41 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Beylikdüzü'nün Kavaklı ve Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 4 arsayı satışa çıkardı. Toplam 21 metrekarelik konut alanı olarak tahsis edilecek gayrimenkullerin satış bedeli 41 milyon TL olarak belirlendi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı ve Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 4 arsayı satışa çıkardı. İhale edilecek taşınmazların toplam bedeli 41 milyon TL olarak belirlendi. Gayrimenkullerin ihale ilanları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait;  Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 746 ada 1 parsel, 747 Ada 1 Parsel 749 Ada 1 Parsel ve Adnan Kahveci Mahallesi 1633 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36. ve 37. maddesi “ Kapalı Teklif Usulü”ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.1 - İdarenin


a) Adresi:  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası:  0212 866 70 00/0212 871 15 31


2 - İşin adı:  Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 746 ada 1 parsel, 747 Ada 1 Parsel, 749 Ada 1 Parsel ve Adnan Kahveci Mahallesi 1633 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazların satışı


3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:


a) İhalenin yapılacağı yer :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü/ İSTANBULb)
4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler


A) Kanuni ikametgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun).

H) Yer Görme Belgesi.


5 - Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:2, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.


6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve saatinden önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.