Beyoğlu Emlak Müdürlüğü'nden kiralık balıkçı barınağı!

Beyoğlu Emlak Müdürlüğü'nden kiralık balıkçı barınağı!İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Beyoğlu Emlak Müdürlüğü; Sarıyer'de yer alan balıkçı barınağını kiraya veriyor. 10 yıl süreyle kiraya verilecek barınağın ilk   yıl için berlirlenen kirası 7 bin 130 TL...


Verilen ilan şu şekilde;

istanbul İli, Sarıyer ilçesi, Rumelikavağı Mahallesi'nde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 4035,00 m2 yüzölçümlü (1230,00 m2 kara kullanımı, 2805,00 m2 deniz yüzeyi) Balıkçı Barınağı, Öncelikle ve Pazarlıkla yörede kurulan ve en az altı aydan beri faaliyette bulunan ve 30 günlük ilan süresi içinde kiralamak amacı ile başvuran Su Ürünleri Kooperatifi ve Kooperatif Birliklerine, Su Ürünleri Kooperatif ve Birliklerinden ilan edilen süre içinde kiralamaya ilişkin başvuru olmadığı veya şartları taşımadıkları takdirde, 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçek veya tüzel kişilere genel hükümlere göre (10) yıl süre ile kiraya verilmek üzere 7.130,00 TL ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihalesi 26.05.2011 günü saat 14:00'te yapılacaktır.
Geçici teminat bedeli: 2.140,00 (ikibinyüzkırk) TL'dir.  

1-  Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre 'Pazarlık Usulü' ile yukarıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2-  ihaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a)  Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin Özeliiği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)

b)  Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyet Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah Belgesini

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili old,uklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar istanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığı'na başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3-  ihaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir.

4-  ihaleye katılacaklar nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznele rine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

5-  Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, ilan olunur.
Dosya No: 3220200211