05 / 02 / 2023

Bhc Otel Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!


Bhc Otel Yatırımları Anonim Şirketi bugün Ataşehir2de 50 bin TL sermaye bedeli ileParvız Abbasgulıyev tarafından kuruldu.Bhc Otel Yatırımları Anonim Şirketi bugün Ataşehir2de 50 bin TL sermaye bedeli ileParvız Abbasgulıyev tarafından kuruldu.

Bhc Otel Yatırımları Anonim Şirketi konusu:
Şirketin Amaç ve Konusunu oluşturan işlerin başlıcaları şunlardır: 1- Yurtdışı ve Yurtiçinde ; Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurulması, alımı, satımı, kiralanması, açılması ve işletilmesi; 2- Her türlü turistik ve turizm ile ilgili tesisler kurmak, spor alanları vb. yerler tahsisi etmek, bunların işletmeciliğini yapmak, kiralamak, kiraya vermek. 3- Gerek yurtiçinde ve gerekse yurt dışında her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, turizm ile ilgili işletmeler ve şirketlere iştirak etmek, gerek yurt içinde ve yurt dışında satışlarında aracı (temsilci, dağıtımcı, satıcı, komisyon acentesi) ve danışman sıfatıyla her türlü seyahat acenteliği, tur operatörlüğü yapmak yaptırmak. 4- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü organizasyon, sergi, panel, seminer, kongre organizasyonları düzenlemek veya düzenlettirmek. Şirket, amacına ulaşmak için aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir: a- Konusu ile ilgili olmak üzere her türlü ticari hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir, b- Konusuna giren işler için ihtiyaç duyulan makine, malzeme, yedek parça, cihaz, nakil vasıtaları ve diğer malzemeleri yurt içinden satın alabilir, yurt dışından ithal veya ihraç edebilir, makine ve araçları başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir, c- Satın aldığı veya yurt dışından ithal ettiği makine, cihaz ile araç ve gereçleri satabilir, yurt dışına ihraç edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, d- Şirket, yukarıda sayılan maksat ve gayelerini elde edebilmek için maksat ve mevzusu ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, e- Şirket, çalışma konusu ile ilgili marka ve ihtira beratı ve ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde edebilir, devir edebilir, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, f- Şirket, çalışma konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında açılacak fuarlara, panayırlara ve benzer organizasyonlara iştirak edebilir, ürünlerinin sergilenmesi ve satışı amacıyla mağaza ile reyon ve galeriler açabilir, g- Şirket, aracılık yapmamak kaydı ile faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları veya gayrimenkuller hükmündeki hakları, her çeşit menkul mallar veya gayrimenkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın alabilir, trampa, takas, iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi terkin edebilir, elden çıkarabilir veya bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu kapsamda 3. kişilerden her türlü ayni veya şahsi hak iktisap edebilir veya bunları verebilir. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek tesis edebilir, kabul edebilir, fek edebilir, hak veya alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminat verebilir, gösterebilir, alabilir, kendi veya başkasının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifaklar, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir veya 3. kişilere ayni haklar verebilir, h- Şirket konusu ile ilgili her türlü iş için hakiki ve hükmi şahıslara kefil olabilir, kendi lehine kefalet kabul edebilir, i- Şirket, faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işine girebilir, bizzat yapabilir ve ahara ihale edebilir, j- Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni haklar, rehin ve ipotek, ticari işletme rehni gibi hakları tesis ve tapuya tescil edebilir, devir ve terkin edebilir. Şufa, iştira, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi haklar tesis edebilir, bunları tapuya şerh verebilir, devir ve şerhi terkin edebilir. Şirket menkul ve gayrimenkul mal varlığı değerleri üzerinde 3. kişiler lehine bu hakları, gerek şirketin kendi borçları ve ticari faaliyetleri gerekse 3. kişilerin borçları için kurabilir. 3. kişilerin her türlü kredi borcuna kefil olabilir, bunlarla ilgili olarak menkul ve gayrimenkullerini 3. kişilerin borçlarına teminat gösterebilir ve bunları fek edebilir. k- Şirket; faaliyet, amaç ve konusu ile ilgili olarak her tür ticari markalar, unvan, hizmet, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, özel işletme prosesleri ve sair her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, tescil ettirebilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, devredebilir, devralabilir, üzerlerinde şirket veya üçüncü kişiler leh veya aleyhine haklar mükellefiyetler, teminatlar tesis, kabul ve fek edebilir. Lisans verebilir, veya alabilir, teknolojik bilgi, teknik yardım, yönetim, frenchising, knowhow, lisans sözleşmelerini de kapsamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şirket amaç ve konusunu yerine getirilebilmesi için gerekli ve yararlı görülen her tür sözleşmeyi, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, resmi, yarı resmi, veya özel kurum, kuruluş ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön