Biz Altınay Yapı İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Biz Altınay Yapı İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!Biz Altınay Yapı İnşaat Anonim Şirketi, Melih Altınay Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Mustafa Altınay Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 200 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Silivri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kuruldu.


Biz Altınay Yapı İnşaat Anonim Şirketi, Melih Altınay Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Mustafa Altınay Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 200 bin TL sermaye ile 19 Ekim'de Silivri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kuruldu. 


Biz Altınay Yapı İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır a-Yurtiçi ve Yurt dışında Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı veya kendi adına ve üçüncü kişiler adına binalar , yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri ve müstakil konut, iş hanları, alışveriş merkezleri,fabrikalar, maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su,kanalizasyon,boru hattı, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri, Türkiye sınırları içinde veya yabacı ülkelerde, resmi ve özel kurumve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyükyapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslim yapmak,yaptırmak, satmak ve kiraya vermek.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, çelik konstrüksiyon tesisat, yol,su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi Prefabrike inşaat ve meskenler havuz inşaatı ve arıtma işlerinin yapmak,yaptırmak. Her türlü dekorasyon işleri,tamirat boya ve onarım işleri yapmak, mimarlık, mühendislik, danışmanlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, hesaplama, yazımı ve çizimi işleri yapmak, yaptırmak, ve bunları satmak, kiraya vermek, b-Yurt içinde ve yurt dışında ve işletme faaliyetleri içinde olup bu konuda oteller, moteller, tatil köyleri ve kampingler, termal tesisler ve bunun gibi diğer tesisler yapmak, yaptırmak.  c-Faaliyet ile ilgili her türlü  inşaat projeleri yapmak ve yaptırmak, Her türlü mal ,hizmet ve tesisin ithalat ve ihracatını yapmak.  d-Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta satın alabilir veya başkalarından kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,kiralar,kiraya verir bunlar üzerinde ayni şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Üçüncü kişilere ait mallar üzerinde ortaklık lehine ipotek tesis ve tescil edebilir, gerektiğinde bunları kaldırabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, infa, sükna,gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. e-Şirket konusuyla ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için yurt içinden ve yurt dışından banka ve finansman kuruluşlarından her türlü kredi alabilir iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Şirket sözleşmesinde bulunan veya eklenecek olan tüm konularda devlet tarafından verilmiş ve verilecek olan her türlü Teşvik, Destekleme ile diğer katılım ve indirimlerden istifade edebilir.Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.  f-Yurt içinde ve dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir. mümessillikler alabilir, verebilir konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında bürolar, şubeler teşhir ve satış yerleri açabilir ve bu suretle müştereken ihalelere katılabilir, konsorsiyumlar kurabilir ve iştirak edebilir. Şirket marka patent ihtira beratı know-how,   lisans ve teknik yardım gibi maddi fikri ve sınaî hakları alabilir bu hakları devredebilir veya kiralayabilir. Yukarıda sıralanan iş ve işlerden başka ileride şirket için faydalı işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu, karar alır iş bu kararın uygulanması için merkezin bağlı olduğu Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan ettirildikten sonra şirket bu işlerleri de yapabilecektir.  g-Her nevi makineli ve makinasız toprak hafriyatları yapılması ve altyapı tesislerinin kurulması,Resmi ve özel inşaatların oluşumundaki hafriyat, beton, kalıp,demir,tuğla, duvar,sıva,boya, kapı   pencere, doğrama iç ve dış dekorasyon , dizayn ve benzer işlerin  h-Resmi ve Özel bir inşaatın oluşumundaki hafriyat, beton kalıp,demir,tuğla, duvar, sıva, boya, kapı pencere doğrama, iç dis dekorasyon,dizayn ve benzeri işlemlerin tamamı  için veya bolum alınarak anahtar teslimi yapılmasını ı-Bilumum inşaat malzemelerinin alim ve satım işlerinin yapılması,  i-Her türlü elektrik enerjisinin üretim, dağıtımının ve kullanma alanlarına giren teçhizat malzeme ve aletlerin taahhüdünü,imalatını ticaretini ve montajını yapmak, ayrıca Bu işler için yan sanayi tesisleri kurabilir, iletebilir, bu mevzuular ile ilgili olarak Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kişilerle her çeşit ihale ve taahhüt ilerine girebilir, fason işleri yapa bilir.


Biz Altınay Yapı İnşaat Anonim Şirketi adres: Silivri, Cumhuriyet Mahallesi, Meclis Caddesi, 30