Bodrum'da icradan 1 milyon 944 bin TL'ye satılık iki arsa!

Bodrum'da icradan 1 milyon 944 bin TL'ye satılık iki arsa! Bodrum'da icradan 1 milyon 944 bin TL'ye satılık iki arsa!

Bodrum 1.İcra Müdürlüğü, Muğla ili, Bodrum İlçesi, Çarşı Mahallesinde bulunan arsaları satıyor. Toplam bedeli 1 milyon 944 bin TL olan arsaların ihalesi 7 Temmuz 2011  Bodrum 1. icra Müdürlüğü'de açık artırma suretiyle yapılacak...


 Bodrum 1.İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şöyle;

T.C. BODRUM 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2009/1001 Tal.

1- Tapu Kaydı: Muğla ili, Bodrum İlçesi, Çarşı Mah, 190 ada, 14 parselde kayıtlı 92,30 m2 alanlı arsa vasfında
taşınmazın borçlu adına kayıtlı 5/18 hissesi. Hali Hazır Durumu: Satışa konu taşınmaz Bodrum merkezde Liman Başkanlığı binasının yanında Bodrum Cate olarak çalıştınlan yerdir. 14 numaralı parsel boş durumda olup, denizle arasında yaya yolu vardır Bodrum Cafenin açık alanı olarak kullanılan kısımdır.

İmar Durumu: Bodrum Belediye Başkanlığının 26.05.2009 tarih 839/8042 sayılı imar durum belgesine göre 190 ada, 14 ve 18 parseller KAKS: % 100 ve TAKS: % 200 inşaat emsal alanı olan zemin kat ticaret üst kat konut alanında kalmaktadır. III. Derece Arkeolojik Sit alanında kalmaktadır

Muhammen Bedeli: 1.388.889,00 TL (5/18 Hisse Değeri)
Satış Saati: 11:00-11:05 Arası

2- Tapu Kaydı: Muğla ili, Bodrum ilçesi, Çarşı Mah, 190 ada, 18 parselde kayıtlı 108,92 m2 alanlı arsa vasfında
taşınmazın borçlu adına kayıtlı 5/18 hissesi.
Hali Hazır Durumu: Satışa konu taşınmaz Bodrum merkezde Liman Başkanlığı binasının yanında Bodrum Cafe olarak çalıştınlan yerdir 18 numaralı parselde 2 katlı yığma taş bina bulunmaktadır, imar durumunda da belirtildiği gibi arsanın tamamında inşaat yapılmış zemin katı Cafe nin mutfak kısmı ve kapalı alanı olarak kullanılmaktadır. Birinci kat da ofis olarak kullanılmaktadır,

İmar Durumu: Bodrum Belediye Başkanlığının 26.05.2009 tarih 839/8042 sayılı imar durum belgesine göre 190 ada, 14 ve 18 parseller KAKS: % 100 ve TAKS. % 200 inşaat emsal alanı olan zemin kat ticaret üst kat konut alanında kalmaktadır. III. Derece Arkeolojik Sit alanında kalmaktadır. 18 parsel içerisindeki binaya 30.09.1976 tarhı ve 1084 yevmiye numarası ile eski eser şerhi konulmuştur.

Muhammen Bedeli: 555.555,00 TL (5/18 Hisse Değeri)
Satış Saati: 11:15-11:20 Arası Satış Şartları:

1 - Satış 07.07.2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Bodrum 1. icra Müdürlüğü önü (Koridor) - Bodrum Adliyesi Bitez -BODRUM adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 18.07.2011 günü Bodrum 1, icra Müdürlüğü Önü (Koridor) - Bodrum Adliyesi Bitez -BODRUM adresinde yukanda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aiir, Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek-lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fa*, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.
iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.
(İİK.m.126) 

Bodrum 1.İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan

Münevver Danış/Emlakkulisi.com