Çukurova Balkon

Bolelli Çamlık Evleri Sitesi 2'de 350 bin TL'ye icradan daire!

 Bolelli Çamlık Evleri Sitesi 2'de 350 bin TL'ye icradan daire! Bolelli Çamlık Evleri Sitesi 2'de 350 bin TL'ye icradan daire!

Bolelli Çamlık Evleri Sitesi 2'de yer alan 6 numaralı daire 350 bin liraya icradan satışa çıktı. Dairenin ihalesi 18 Eylül'de yapılacak...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


ÜMRANİYE 1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Dosya No: 2011 /15720 Esas


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Borçluya ait ve bir borçtan dolayı hacizli bulunan vs aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özelikleri ile satış şartları belirtilen: Dosyada mevcut Çekme köy Tapu Sicil Müdürlüğü' nün kaydına göm Çekme köy Köyü İlçesi Çamlık Mahallesi 3292 parsel sayılı 7.704,20 m2 miktarlı ana taşınmazını OT- 23 nolu dubleks dairenin tamamı ile Çekme köy İlçesi Hami diye Mahallesi 23 ada, 25 parselde A- Blok (6) No' lu dairenin tamamıdır,


1- İ.İ.K. 127,Md. GÖRE SATIS İLANININ TEBLİĞİ Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


2- İİ.K. NUN151,MAD. GÖRE SIRAYA İTİRAZ ; Alacada mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeneceğinden alakadarların satışı takip ederek, IlK.nOn 142.md. göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza der kenar ibraz etmeleri, IİK.83-100-142-151., MK.789-777.md. göre aynca tebliğ olunur,


TAPU KAYDI ;: Dosyada mevcut Çekme köy Tapu Sicil Müdürlüğü' nün kaydına

göre Çekmeköy ilçesi Çekme köyünde kain 23/25 parsel sayılı 4.282,38 m2 miktarlı ana taşınmazını 6 nolu bağımsız bölümün tamamıdır.


İMAR DURUMU : Çekme köy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümün

22.02.2012 tarih ve 850 sayılı yazısından; Çekme köy İlçesi, Çekme köy (Hamidiye) mahallesi 23 ada, 25 parsel sayılı yer 22.08.2010 T,T.’ S 1/1000 ölçekli Çekme köy revizyon - ilave uygulama imar planı tadilatında; A lejantlı KONUT alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır. Çd«ne köy İlçesi Çamlık Mahallesi 3292 Parsel sayılı yer ise 1/1000 ölçekli Çekme köy Revizyon-ilave uygulama imar Planı tadilatında; Mevcut kitle taramalı, E:0.50, Max.H:18.50 m. irtifalı KONUT alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.


TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz I) Çekme köy ilçesi Çekme köy-Hamidiye


Mahallesi Şehit Şahinbey Caddesi, Gürbüz Sokağı Üzerinde kain 23 ada, 25 parsel sayılı arsa üzerinde kurulmuş olan 18 sokak kapı no' lu BOLLELİ ÇAMLIK EVLERİ-2 SİTESİ isimli bahçeli betonarme karkas blok apartmanlardan A-Blok 1. Katta

(6) no' lu dairenin tamamı


BOLELLİ ÇAMLIK EVLERİ-2 SİTESİ içinde A-Blok ana bina; Ana bina bodrum +Zemin+ 3 normal kattan ibaret 5 katlı bahçeli betonarme karkas blok apartman olup dış cephesi ısı izolasyonlu sıvalı- boyalı üzeri ahşap oturtma çatı üstü kiremit kaplıdır. Binaya bahçe içinden 4 basamak çıkılarak zemin kattan demir doğramalı camekânlı kapıdan girilmektedir. Bina zemin kattan sonra 1.10 m. Kadar çıkmalıdır. Bodrum katında kapıcı dairesi ve sığınak, zemin ve normal katlarında mesken olarak kullanılan dörder daire vardır. 

A-Blok 1. Katta (6) no’ lu daire: Dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon ve biri banyolu üç oda olup 120,00 M2 miktarlıdır. Giriş holü ve koridor zeminleri seramik, duvarlan boyalı, mutfak zemini seramik, duvarları fayans üzeri granit kaplı mutfak tezgahı ve dolaptan vardır. Banyolarda duşa kabin, klozet, lavabo WC’ de alaturka tuvalet taşı ve lavabo vardır. Salın ve odaların zemini lam inat parke kaplıdır. Dairede elektrik, su ve doğal gaz kat kaloriferi mevcuttur. Bu taşınmaz için bilirkişi tarafından 180,000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.


2) BOLELİ-1 SİTESİ C BLOK 5.KATTA (23) NO' LU DUBLEKS DAİRE:

Çekme Katta dubleks dairenin normal katında giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon, iki oda, çekme katında hol ve banyolu bir oda olup tamamı 14S m2 miktarlıdır Diğer dairede kullanılan malzeme ile yapılan hizmetlerin aynısı bu daire için de kullanılmıştır. Bu bağımsız bölün için bilirkişi raporunda 350.000,00 TL. kıymet takdir edilmiştir.


SATIŞ ŞARTLARI M-Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti

belirtilen Bolelli Çamlık Evleri-2 Sitesi A-Blok 1. Kat (6) no' lu daire olan taşınmazın; Ih açık artırması 18.09.2012 günü; Saat: 14:20'dan 14:30'da Ümraniye 1. İcra Müdürlüğünün kaleminde açık artırma suretiyle yapılacaktır.


2) Bolelli Çamlık Evler 2 Sitesi C blok 5. Kat (23) no’ lu dubleks dairenin 1. Satışı ise: 18,09.2012 günü Saat: 14:00-14:10 saatleri arasında Ümraniye 1. icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ini ve rüçhanlı alacaklıları, mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla; 2. Şatışı: 28.09.2012 tarihinde aynı yer ve saatleri arasında açık artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedele alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar miiS bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para Bedir, Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, Tellaliye resmi, ihale damga vergisi,alıcı adına tahakkuk edecek 'A tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçlan, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinde ödenir. Tahliye ve tesSm giderleri ihale alıcısına aittir.


3- lpotek sahibi alacaklılarla ve diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı, dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haktan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır,


4- Taşınmazı satın alanlar ihale alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihale feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya IİK130,maddeye göre verilen süre için de nakden ödemek zorundadır.


5- Gayrimenkul kendinse ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse, ihale kararı feshe olunarak kendisinden evvel en

çıkartır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada tekiıtın IİK 129. maddede ki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok arttırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilsen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur.


6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre bilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/15720 Esas Sayılı dosya ile müdürlüğümüze başvurmalan rica olunur, 15.07.2012


(ic.lf.K.126)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. ‘Yönetmelik örnek No:27


İlanı detaylı görüntülemek için tıklayın