Brn Peyzaj İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Brn Peyzaj İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün İsmet Yalçınkaya imzasıyla kuruldu.
Brn Peyzaj İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün İsmet Yalçınkaya imzasıyla kuruldu. 


Brn Peyzaj İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;1- BAHÇE KÜLTÜRLERİ  a. Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek.  b. Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak.  c. Toprak alım ve satımını yapmak.  d. Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. 2- İNŞAAT : a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde sözleşmeler yaparak kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. ç.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. d.İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb ) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. e.Her türlü inşaat ile ilgili makinaların alımı,satımı dahili ticaretini yapmak ve inşaat makinaları ile hafriyat işleri yapmak. 2.ENERJİ a Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak b.Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.  c.Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için : a. Şirket işleri için ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. b. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek. c. Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. d. Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarını yapmak, e. Şirket amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı, yurtiçinde ve yurtdışında oturan gerçek kişilerle iş anlaşmaları yapmak, şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir almak veya devir etmek. f. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir, kiralayabilir,kiraya verebilir,bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü haklar tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrımenkulleri üzerinden irtifak,intifa,sükna, gayrımenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz,tevhid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. g. Şirket faaliyet konularına giren malların satış ve pazarlaması için yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları,internet üzerinde sanal mağazalar, showroomlar, teşhir standları, dükkanlar, depolar açabilir. Ürün ve mallarını satabilmek için bayilikler verebilir. ğ.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı işletme ve müesseselerden distribütörlük  bayilik veya mümessillik alabilir,verebilir. h.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.


 

Brn Peyzaj İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres; TATLISU MAH.AKDAĞ CAD.QUARTET GARDEN SİTESİ.A/BLOK 27A/3 ÜMRANİYE