Bursa Mustafakemalpaşa'da 4.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Bursa Mustafakemalpaşa'da 4.7 milyon TL'ye satılık arsa! Bursa Mustafakemalpaşa'da 4.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, İnebol Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 4 milyon 760 bin TL bedel ile satışa çıkarıldı. Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, İnebol Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 4 milyon 760 bin TL bedel isteniyor. 

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı 

1-3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi gereği satış bedeli üzerinden % 18 KDV alınacaktır.
2-Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif
Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.
3-Bu husustaki ihale 13/11/2018 Salı günü Saat: 11:00’de Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00TL (Beşyüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
5-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmaza ait 142.800,00TL tutarındaki % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak veya süresiz
teminat mektubu olarak verilebilir.
6-İmar Planında Sanayi Parseli olarak belirtilen taşınmaz Tarımsal ve Hayvansal amaçlı işletme kurmak 1 (bir) yıl içinde başlamak, 3 (üç) yıl
sonunda tesisini faaliyete geçirmek şartıyla satışı yapılacaktır.
7-İhaleye iştirak edeceklerin, istediğimiz belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 13/11/2018 saat 10:00’a kadar başvuruda
bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Mustafakemalpaşa Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğü Hamzabey Mahallesi Garaj Sokak No:22-26
Mustafakemalpaşa/BURSA ‘dır.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler ve Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. “SON TEKLİFLER
İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
8- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a-İhaleye İştirak dilekçesi,
b-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
1/11/2018 PERŞEMBE
ARTIRMA İLANI
9109 (Disket)
SALİH
2
c-İkametgah Belgesi,
d-Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
e-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f-Belediyeye borcu olmadığına dair belge
g- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)
h-Vekalet ile ihaleye gireceklerden 2018 yılı içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname.
ı- 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,
a-Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile
açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)
b-İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a-İhaleye İştirak dilekçesi,
b-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
c-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,
d-Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi
e-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)
f-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz
g-Belediyeye borcu olmadığına dair belge
h-Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış belge
ı- 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi usulüne göre hazırlanmış,
a-Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile
açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)
b-İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)
9- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer
masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.