Bursa'da 15.3 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!

Bursa'da 15.3 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlükleri Bursa'da yer alan 7 adet gayrimenkulü satışa çıkardı.


Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlükleri Bursa'da yer alan 7 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 15 milyon 347 bin 500 TL olarak belirlendi.

1-) (A)- Yukarıda özellikleri belirtilen 1. ila 7. sıra aralığındaki taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi,
(B)- 8. sıradaki taşınmazın ise 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.
2-) 1. 2. 3. 4. ve 8. sıradaki taşınmazların ihalesi Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
5. 6. ve 7. sıradaki taşınmazların ihalesi ise Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.


3-) İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhale başlangıç saatine kadar ilgili muhasebe birimine yatıracakları geçici teminat makbuzu aslı (banka havalesi veya EFT ile ilgili muhasebe birimine yatırılan bedellere ait evraklar geçerlidir) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca ve aynı Kanun uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
ç) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2020) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;
e) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4-) Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
5-) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
6-) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubunun örneği http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden görülebilir.
7-) İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://bursa.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00
8-) 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.
9-) Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.