18 / 08 / 2022

Büyükçekmece'de 6.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Büyükçekmece'de 6.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Büyükçekmece Belediyesi, Fatih Mahallesi'ndeki konut+ticaret imarlı arsayı satıyor. İhale 18 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek...Büyükçekmece Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde yer alan konut+ticaret alanı imarlı arsa ihale ile satışa çıkarılıyor. 1.258,48 metrekare büyüklüğündeki arsa için toplam muhammen bedel 6 milyon 292 bin 50 TL olarak belirlendi. Arsanın satış ihalesi 18 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek.

Büyükçekmece de 6.2 milyon TL ye satılık arsa!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır

1 - İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok
1. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
2 - İhale 18.12.2018 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 2. katında bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
3 - İhale konusu taşınmaz, 17.06.2004 onay tarihli İmar Planında ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0.25, H:12.50 metre, T-2 rumuzuyla gösterilen alanda kalmaktadır. Ayrıntılı imar bilgileri ve imar durumu için Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünden bilgi alınabilecektir.
4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat
Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına
dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.
5 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 17.12.2018 günü mesai bitimine kadar (17:00) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş Katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.