By Aygün Gayrimenkul İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

By Aygün Gayrimenkul İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!By Aygün Gayrimenkul İnşaat Ticaret Anonim Şirketi bugün 100 bin TL sermaye bedeli ile Muhammet Ali Aygün tarafından kuruldu.


By Aygün Gayrimenkul İnşaat Ticaret Anonim Şirketi bugün 100 bin TL sermaye bedeli ile Muhammet Ali Aygün tarafından kuruldu.

By Aygün Gayrimenkul İnşaat Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1- Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3- Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4- Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6- Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 8- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşlarının inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 9-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 10-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 11-Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalat kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, kredi alma sözleşmeleriakdetmek, krediler için rehin, ipotek tesis etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borç veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak,bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme veya ekipman rehni tesis etmek. 12-Şirket amaç ve konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmek. 13-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipottekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, infila, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 14-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerek kıldığı üm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin imtiya, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alamati farika gibi sinai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir. Ayrıca yukarıdaki hakları, kiraya verebilir veya kiralayabilir. 15-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir satabilir. İthal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. 16-Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için tüm sinai mali ve hukuk işlem tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distrübütörlük alabilir ve verebilir. 17-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

Adres: Haznedar Mah.Marmara Cad. Üçler Apt.No:2/3 Güngören