By Yılmaz İnşaat Taahhüt Limited Şirketi kuruldu!

By Yılmaz İnşaat Taahhüt Limited Şirketi kuruldu! By Yılmaz İnşaat Taahhüt Limited Şirketi kuruldu!

By Yılmaz İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Kuvant Yılmaz ve Burak Çakır ortaklığıyla 20 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Bakırköy, Ümraniye Mahallesi, Köse Raif Paşa Sokak'ta kuruldu.

By Yılmaz İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Kuvant Yılmaz ve Burak Çakır ortaklığıyla 20 bin TL sermaye ile 28 Ağustos'ta Bakırköy, Ümraniye Mahallesi, Köse Raif Paşa Sokak'ta kuruldu.


By Yılmaz İnşaat Taahhüt Limited Şirketi iş konusu; 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı 13-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket Konusunu Gerçekleştirmek Amacıyla Aşağıdaki İşleri de Yapabilir.      a) Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak mevcut veya  ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek,yerli ve yabancı  başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu  işletmeye veya şirketlerle  birleşmek. b)Bu  amaçla ihtira beratı, lisans,  teknik bilgi, marka,model,  peştemaliye, gayri maddi hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle  sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde  tasarrufta  bulunmak. c)Şirket amaç ve konusuyla  ilgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun   olarak gerek yurt içinde gerekse  yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas etmek,mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik,taahhüt,komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek. d)şirket  amaç  ve  konusunun gereği olarak kısa, orta ve uzun  vadeli istikraz  sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak,aval ve kefalet kredileri ile diğer  kredileri temin etmek. e)Şirket konusunun tahakkuku için  aracılık olmamak kaydıyla her türlü gayri menkuller, menkul mallar ve taşıtları müstakil en veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. Gayri menkuller  üzerine şirketin leh ve aleyhine ve  üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek  ve rehin tesis edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehini kısmen ya da tamamen kaldırabilir tebdil veya tevhit edebilir, leh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. f)Şirket gayri menkulleri üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir veya bunları fesh edip kaldırabilir, satış vaadinde bulunabilir.Yapılan satış vaadi sözleşmelerine tebdil , tescil ve fesh edebilir, satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir Şirket hak  ve alacaklarının tahsili ve teminatı için ayni  ve şahsi her  türlü  teminat alabilir  veya verebilir. g)Şirket konusuyla  ilgili milli ve milletler arası  mümessillik, bayilik, acentelik,komisyonculuk, gibi faaliyetlerde bulunabilir veya  başkalarına bu görevi verebilir.


By Yılmaz İnşaat Taahhüt Limited Şirketi adres: Bakırköy, Ümraniye Mahallesi, Köse Raif Paşa Sokak, Çamlık Apartmanı B-BL No:3/16