Çukurova Balkon

Çankaya Belediyesi'nden satılık 20 gayrimenkul!

Çankaya Belediyesi'nden satılık 20 gayrimenkul! Çankaya Belediyesi'nden satılık 20 gayrimenkul!

Çankaya Belediye Başkanlığı, Çankaya'da bulunan 20 gayrimenkulü satışa çıkardı. Toplam bedeli 38 milyon 536 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 24 Mayıs 2016'da gerçekleşecek.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Çankaya Belediye Başkanlığı, Çankaya'da bulunan 20 gayrimenkulü satışa çıkardı. Toplam bedeli 38 milyon 536 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 24 Mayıs 2016'da gerçekleşecek.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Çankaya Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.


 

Gayrimenkullerin toplam bedeli : 38.536.000 TL


2 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte; Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok 9.kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 100.-TL (yüz lira) karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve tekliflerinde ada, parsel numarasını yazmaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B1 Blok 8.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B1 Blok 8.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Belediyemizce satışı yapılacak ilanda belirtilen taşınmazlardan 19 ve 20. sıra nolu hariç diğerleri; 3065 Sayılı KDV Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8 - Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 -2244   Faks: 0 312 458 90 76

9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.