Çankaya'da milletvekili lojmanlarında 525 bin TL'ye!

Çankaya'da milletvekili lojmanlarında 525 bin TL'ye!

T.C. Ankara Gayrimenkul Satış (22) İcra Müdürlüğü, Ankara ili Çankaya ilçesi Dikmen mahallesi Oran-Turan Güneş Bulvarı'nda eski milletvekilleri lojmanları olarak bilinen sitedeki konutu 525 bin TL'den satışa çıkardı

Verilen ilan şöyle;

 

T.C.  Ankara  GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA NO: 2011/1050 Es. Örnek No: 27

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları:

. 1- Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kırkkonaklar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde 274 kapı nolu Dal Apartmanı'nın bulunduğu yere rastlayan imarın, 27380 ada, 3 parseli teşkil eden, 762 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 84/762 arsa paylı, zemin kat, 3 nolu, 4 oda, salon, antre, mutfak, 2 banyo, wc ve 2 balkondan müteşekkil 104 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz,

2 - Ankara ili, Çankaya ilçesi, Aziziye Mahallesi, Pilot Sokakta 10 kapı nolu binanın bulunduğu yere rastlayan imarın, 4966 ada, 21 parseli teşkil eden, 1016 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 30/360 arsa paylı, 1. kat 9 nolu, 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan müteşekkil 128 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz,

3 - Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi, Oran - Turan Güneş Bulvarı, eski milletvekili lojmanları olarak bilinen sitede B-2. Blok'un bulunduğu yere rastlayan imarın, 16743 ada, 7 parseli teşkil eden, 20180 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 113/20180 arsa paylı, B-2. Blok 10. kat 39 nolu, 4 oda, salon, antre, mutfak, 2 banyo, wc ve 2 balkondan müteşekkil 176 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz,

Bir borç nedeni ile açık artırma suretiyle ayrı ayrı satılacaktır. Gayrimenkullerin geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

S.NO ADA-  PARSEL

1- 27380-        3

2- 4966-      21

3- 16743-        7

BAĞIMSIZ BÖLÜM TAKDİR OLUNAN KIYMETİ KDV SATIŞ SAATİ

Zemin Kat 3 Nolu Mesken 120.000,00TL. %1 11.00-11.10

1.Kat9 Nolu Mesken     ,   - 230.000,00TL %1 11.15-11.25

B2-'Blok 10. Kat 39 Nolu Mesken 525.000,00TL % 18 11.30-11.40

KDV ALICIYA AİTTİR.

1- Satış 06.03.2012 günü, yukarıda yazılı saatler arasında Ankara Adliyesi Mezat Salonırnda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60/ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 16.03.2012 günü, yukarıda yazılı saatler arasında Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40/ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20si nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, haklan tapu sicili ilesabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur.

6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1050 Es. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08.12.2011 (İc. if. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 (Basın: 78753-www.bik.gov.tr)

İlan için tıklayın!