Casa Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Pazarlama Limited Şirketi kuruldu!

Casa Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Pazarlama Limited Şirketi kuruldu!Casa Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Pazarlama Limited Şirketi Avcılar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Tolga Gül ve Ulaş Yılmaz ortaklığında kuruldu. 


Casa Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Pazarlama Limited Şirketi Avcılar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Tolga Gül ve Ulaş Yılmaz ortaklığında kuruldu. 

Casa Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Pazarlama Limited Şirketi konusu:
 
Şirketin başlıca amaç ve konusu aşağıdaki gibidir: A)Her türlü Gayrımenkullerin,bağ,bahçe,tarla,çiftliklerin,Toplu Konut,Bina, Fabrika,Okul,hastahane,otel,motel,pansiyon, tatil köylerinin inşatı,satın alınması,satılması,kiralanması ve kiraya verilmesi bu gayrimenkullerin üzerinde her türlü ayni ve şahsi hak tesis edilmesi, ipotek kurulması, rehin verilmesi,rehin alınması ve bunların terkini. Şirket,uhdesinde bulunan gayrimenkuller üzerinde,irtifak hakkı,intifa hakkı,ayni hak,sükna,kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir,danışmanlık hizmetleri verebilir. B) Her çeşit,sanayi mamullerin,çelik sac,profil, boruların,elektrik malzemelerinin testil ve konfeksiyon ürünlerinin,taşıt araçlarının yedek parçalarının,kozmetik ürünlerin, parfümlerin, eczai ürünlerin ve diğer kişisel bakım ürünlerinin pazarlanması ve tanıtımı,ithalat ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve anılan faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmetleri vermek; C) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili taahhüt, işletme, yatırım, yardım, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Yukarıdaki amacı gerçekleştirebilmek için Şirket aşağıdakileri yapabilir: a) Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mümessillik komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir. İrtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı açabilir, fuar, sergi ve benzeri organizasyonlara katılabilir. b)Amaç ve konusu ile ilgili iş anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü tiaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir. c)Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka, ticaret ünvanı, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir. d)Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli veya yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile onların hisse senetlerini, tahvillerini diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. e)Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayri menkul maller deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, satabilir, kira sözleşmelerini ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir, terkin eder. f)Sahibi bulunduğu gayri menkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir g) Şirket asıl amaçları ve faaliyet sahaları için gerekli veya yararlı gördüğü takdirde özel veya tüzel şahıslarla her türlü ortaklık kurabilir veya ortaklığa girebilir ve şirket faaliyetleri için gerekli veya yararlı görülen her türlü faaliyete girebilir. h)Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar aktedebilir, bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından teşvik kredileri ve benzeri her türlü krediler ve emval ve kefalet kredileri, açık kredilir, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin edebilir. Kendi ihtiyacı için yerli veya yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşları ile her türlü sözleşmeler, finansal kiralama sözleşmeleri aktedebilir. i) Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.


Adres:Tahtakale Mh.Ispartakule Blv Işyeri N.3 F AVCILAR