Çatalca'da 5.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Çatalca'da 5.7 milyon TL'ye satılık arsa! Çatalca'da 5.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Çatalca Belediyesi, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki arsayı ihale ile satıyor. İhale 18 Eylül'de gerçekleşecek..Çatalca Belediye Başkanlığı, Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 bin 712,35 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 712 bin 350 TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 18 Eylül'de yapılacak.

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çatalca Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma usulü ile 18.09.2018 tarihinde saat 09.30’da Belediyemiz Meclis salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

2 - İhale 18/09/2018 Salı günü saat 09:30'da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre ''Kapalı Teklif'' Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

3 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

b) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.

c) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.

ç) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık Noter tasdikli vekaletname örneği.

d) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname.

e) Taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

4 - İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve /veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu iş yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

5 - İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 18/09/2018 salı günü saat 09:15'e kadar sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

6 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

9 - Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.