Cavanna Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Cavanna Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Cavanna Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Cavanna Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2 Mart 2015'te, 100 bin TL sermaye bedeli ile Şişli'de, A. Fahad O Alhuraısh, Basel Öztürk ortaklığında kuruldu.

Cavanna Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye bedeli ile 2 Mart 2015'te, A. Fahad O Alhuraısh, Basel Öztürk ortaklığında kuruldu.


Cavanna Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1.Şirket yurtiçi ve yurtdışı yol, köprü, baraj, liman,okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. Konusu ile ilgili her nevi inşaat, tesisat,tamir ve tadilat, restorasyon ve taahhüt işleri ile Peyzaj ve Çevre düzenlemesi yapabilir.    2.Yurtiçinde ve yurtdışında inşaat, tesisat montaj işleri ile her nevi müteahhitlik işlerini yapabilir, inşaat ve tesisat projeleri hazırlayabilir. Mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapabilir, resmi yarı resmi ve özel ihalelere katılabilir, taahhüde girebilir. 3.Konusu ile ilgili 6345 sayılı kat mülkiyet kanununun ilgili hükümlerine göre kat irtifakı kurmak mevcut kat irtifakını bozmak, bozulan kat irtifakını yeniden kurmak, mevcut kat irtifakını kat mülkiyetine devir etmek. 4.Yurtiçi ve yurtdışında kamu ve özel teşebbüslerin ihale ve taahhütlerine iştirak etmek, çelik beton ve ahşap prefabrik her türlü inşaat işleri yapmak, yaptrımak. Yapı endüstrisinde kullanılan çimento, demir, kireç, tuğla ve asmolen gibi malzemelerin, sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma,soğutma ve havalandırma tesisatları, iç ve dış dekorasyon malzemeleri bina ve çatı armatürleri ve aksesuarları ile her nevi inşaat malzemelerinin alımı ve satımını yapmak. 5.Mimarlık ve mühendislik proje ve organizasyon işleri,müşavirlik, teknik sorumluluk, katı hesap durumu, şantiye kontrol mühendisliği,mesul mimarlık hizmetleri ile imar planları düzenlemek, imar planları yapmak,şehircilik mümessillik ve nizam araştırması hizmetleri yapmak. 6.Enerji piyasasının belirlemiş olduğu faaliyet konuları ile ilgili proje, müşavirlik kontrol ve denetleme, yapım inşaat taahhüt hizmetlerini yapmak yaptırmak ve bu konularda hizmet vermek. 7.Turizm Bakanlığından İşletme belgesi almak kaydıyla turistik tesis işletmeciliği ve seyahat acenteliği ve bilumum turistik amaçlı turlar düzenlemek, otel, rent a car, konaklama, eğlence, spor ve gösteriler için rezervasyon yapmak, yaptırmak. Kara, deniz, hava ulaştırma araçlarının biletlerini satmak turistlere seyahatleri ile ilgili her türlü turizm hizmetlerini yapmak ve organize etmek. 8.Kendi adına turizm tesisleri kurmak, inşaatını yapmak,kurulu olanlara iştirak etmek, satmak devre mülk usulü ile satışını yapmak, kiraya vermek, işletmeciliğini yapmak turizm yatınım ve işletme kredisi almak. 9.Her türlü turistik konut, konusu ile ilgili ticarethane işyerleri, sosyal tesisler tatil köyleri, villa, motel, otel yapım işleri ile uğraşmak bunları işletmek, satmak, kiraya vermek ve kiralamak, otopark ve garaj işletmeciliği yapmak. 10.Turizm kaynaklarının geliştirilmesi, yiyecek içecek servisleri, restaurant, lokanta, büfe, pastane, kafeterya, bakkaliye, gazino gibi tesislerin yapılması, işletilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi. 11.Şehir içi personel ve öğrenci taşımacılığı ile servis hizmeti yapmak veya yaptırmak.  12.Yürürlükteki ithalat, ihracat rejimleri ve ilgili diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla her nevi malın ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak A)Şirket Maksat ve Mevzuuna Uygun Olarak; a. Şirket konusu ile ilgili olarak yabancı sermaye mevzuatına göre ve ilgili mercilerden gereken izin alınmak koşuluyla dış kredi temin edebilir, ortaklıklar kurabilir ve yabancıları ortak olarak bünyesine alabilir. b. Şirket kanununun tayin ettiği çerçeve dahilinde şirketin alacaklarını ve borçlarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi. c. Şirket gayrimenkuller inşa eder, satın alır, satar, işletir, devreder, kiraya verir, kiralar, sahip olduğu gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir. Üzerlerine leh ve aleyhte ipotek, tesis edebilir veya kaldırabilir. Rehin ve kefalet teminatları alabilir ve verebilir. Diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri alacaklarına karşılık ipotek edebilir, bu ipotekleri fek edebilir. Üçüncü şahısların borçları için her türlü teminat ve kefalet verebilir. Tapu kütüğü ve sicillerinde mülkiyet, tefrik, taksim, tevhid, ifraz,terk, irtifak, parselasyon, cins tashihi ve sair aynı hakları tesis edebilir veya kaldırılabilir. d. Şirket iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai muamelatı yapabilir, bu cümleden olmak üzere ve özellikle know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir ve bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları icabında devredebilir, başkasından devir alarak iktisap edebilir. Yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. e. İmal ve ithal ettiği mamuller toptan ve perakende satabilir, bunların satışının temini için gerekli komisyonculuk, mümessillik ve distribütörlük sözleşmeleri akdedebilir, ihracata ilişkin bilcümle muameleyi yapabilir ve sözleşmeleri akdedebilir. f. Şirket yeni kurulacak veya kurulmuş bulunan her türlü ortaklıklara, şahıs ve sermaye şirketlerine ortak olabilir, hisselerini satın alabilir dışarıdan bünyesine ortak alabilir, almış olduğu hisseleri aracılık yapmamak şartıyla satabilir ve devredebilir. g. Şirket konusuna giren malların ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Cavanna Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Şişli, Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar Sokak 64/5