Çebitaş Enerji İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Çebitaş Enerji İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! Çebitaş Enerji İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Çebitaş Enerji İnşaat Anonim Şirketi, Zeki Çebi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 16 Mayıs'ta Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi, Yakut Sokak'ta kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Çebitaş Enerji İnşaat Anonim Şirketi, Zeki Çebi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 16 Mayıs'ta Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi, Yakut Sokak'ta kuruldu. 


Çebitaş Enerji İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; İNŞAAT a) Her türlü mimarlık, şehircilik, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, bilumum inşaat, taahhüt, restorasyon ve dekorasyon işleri ve bu konular ile ilgili her türlü plan, proje, tasarım,araştırma, uygulamalar yapmak ve yaptırmak, yine bu maksatlarla devlet, özel veya hükmi şahıslarnezdinde taahhütlere, ihalelere girmek, almak, alınmış ihaleleri devretmnek veya devralmak ve gerektiğinde bunların yapılması için ihaleler açmak. b) Her türlü konut inşaatları, toplu konutlar, tatil köyleri, köy evleri, sosyal, idari, kültürel yapılar, sanayi, tesis, site ve binaları, spor saha ve tesisleri, garaj ve otoparklar, çocuk bahçeleri ve diğer bütün türlerden inşaat ve inşaatla ilgili ihalelere girmek veya bunları yapılması için ihaleleraçmak, alınmış ihaleleri devretmek veya devralmak, c) Her türlü yol, kanalizasyon, köprü inşaatları, her türlü inşaat işlerine dönük kazı, hafriyat işleri, elektrik, güneş ve diğer bütün türlerde enerjilerle ilgili mühendislik, tasarım, araştırma,uygulamalar, tesis ve tesisatlar ve bunların her türlü projelerini yapmak ve yaptırmak, d) Her türlü inşaat, proje, hafriyat, restorasyon, mimarlık, mühendislik ve tesisat işleri ile ilgili her türlü madde, mal, malzeme, makina, vasıta, tesis techizatın ve yedek aksam ve parçalarının alımını, satımını, imali, taahhüdü, komisyonculuğu, nakliye işleri, ithalat, ihracatını yapmak. e) Demir, çimento, cam, kereste ve her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, bayiliği, ithal ve ihracatını yapmak, her türlü inşaat ve müteahhitlik işleri yapmak, konusu ile ilgili kendi arsası üzerine veya başkalarının arsası üzerine kat karşılığı inşaat yapmak. Şirket mevzuunun tahakkuku için gerekli menkul ve gayrimenkul malları satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ipotek etmek veya başkalarına ait gayri intifa hakkı tesis etmek, hülasa gayrimenkul mallarla ilgili olarak her türlü ayni ve şahsi hakları itkisap etmek ve gerektiğinde bunları elden çıkartmak, şirkete ait menkulleri başkalarına rehin etmek ve başkalarının menkullerini rehin almak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak. f) Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi; g) Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. h) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. i) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boraks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. j) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit,  travarten, oniks, bazalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. k) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. l)  İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. m) Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. n)  Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını  yapmak. ENERJİ a) Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fueloil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak b) Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. c) Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak, d) Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. e) LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPGye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. f) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak g) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. h) Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. i) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 


Çebitaş Enerji İnşaat Anonim Şirketi adres: Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi, Yakut Sokak Aygın Apartmanı 46/10 


pus