Cebri satışta gerekli belgeler nelerdir?

 Cebri satışta gerekli belgeler nelerdir? Cebri satışta gerekli belgeler nelerdir?

Borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması işleminde hangi belgeler gereklidir?

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!


Cebri satış, kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması işlemine deniyor. Bu işlem ilgili icra dairelerinin, gereğinde zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları şeklinde de yapılabiliyor. 


Kredi taksitleri üst üste iki kez ödenmediğinde gayrimenkuller temerrüde girer. Bu durumda banka, gayrimenkulü satışa çıkararak borcu tahsil etme yoluna girer. Satılan gayrimenkulden elde edilen para eğer banka borcundan fazla ise banka kendi borcunu tahsil eder ve kalan parayı da borçlu kişiye geri verir. Gayrimenkul satışından alınan para borçtan daha az ise banka kalan borç için diğer mal varlıklarını da tahsil edebilir. 


Cebri satış yoluyla yapılan tapu tescil işlemleri, akitsiz tapu işlemleridir. Cebri satış sonucunda satışa çıkarılan gayrimenkulün yeni sahibi, icra müdürlüğü tarafından apıya tescil edilir. Tescilik yapılabilmesi için icra müdürlüğü tarafından verişen ihaleyi alan kişinin bilgilerini, fotoğrafını ve satış tutarını içeren satış müzekkeresi, tarafların kimlik belgeleri ve temsilci olması durumunda vekaletname belgeleri aranır. Tescil için ödenmesi gereken tapu harcı, satış bedelinin binde 15'idir. 

 


Gereken belgeler


1-) Kimlik belgesi
2-) İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge
3-) Gerçek kişilerde fotoğraf
4-) Tapu Sicili Tüzüğü'nün 20/d maddesi gereği ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetki merciin yazısı
5-) İşlemin mali yönü, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 4 sayılı tarifesince 20.a pozisyonu gereği, binde 20 satış bedeli üzerinden, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı tapu harcı hesaplanır.
6-) Ayrıca, 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifiye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

 

 

Temerrüt ne demektir?

 

 

Cebri satış nedir?